TARİH /// Alper CAN : Milli Mücadele Sırasında ve Öncesinde Türk-Arap İlişkileri


Şerif Hüseyin’in oğlu Faysal Paris Konferansı’nda (1919)

Alper CAN : Milli Mücadele Sırasında ve Öncesinde Türk-Arap İlişkileri

FacebookTwitterDiğerWhatsAppE-posta

Türklerle Arapların ilişkilerinin başlangıcı M.S. 7. yüzyıla dek geri götürülebilirse de Yavuz Sultan Selim’in Suriye, Doğu Akdeniz sahili ve Mısır gibi Arap nüfusun yaşadığı bölgeleri fethettiği 1517’deki seferi bu ilişkilerin başlangıcı kabul edilir. İzleyen dört yüz yıl boyunca Araplar, genellikle iyi ilişkiler içinde Türk yönetimi altında yaşamıştır. Bu uyumlu beraberliği sarsan ilk unsur Fransız Devrimi olmuş, milliyetçilik fikirlerinin etkisinde kalan Araplar Osmanlı Devletinin zayıflamasına koşut olarak ayrılıkçı fikirlere bünyelerinde yer açmışlardır.

Devrimin kıvılcımını çaktığı ayrılıkçı düşünceler Birinci Dünya Savaşı sırasında başlatılan Arap İsyanı ile düşünceden eyleme dönüşmüştür. Mekke emiri Şerif Hüseyin önderliğinde Osmanlı Devletine karşı başlatılan bu isyan Türk kamuoyunda Araplar hakkında olumsuz değerlendirmeler yapıla gelmesine sebep olmuştur. Tarihi süreçler milli duygulardan arındırılmış bir bakışla, belgelere dayanan yorumlarla ele alınmalıdır. Bu isyanın Osmanlı Devletini güney cephesinde zor durumda bıraktığı, asker kaybına sebep olduğu, Osmanlı birliklerinin Hatay-Urfa hattına dek geri çekilip bu bölgeleri İngilizlerce desteklenen Araplar birliklerine bıraktığı doğrudur. Diğer taraftan bu isyan tüm Arap kabilelerinin katıldığı bir isyana dönüşmemiştir. Kendilerine vaat edilenler yerine getirilmeyince isyancı Haşimiler Şerif Hüseyin’in oğlu Faysal aracılığıyla Kuvayi Milliye güçleri ile yakınlaşma eğilimi içine girmiştir. Aynı süreçte diğer Arap kavimlerinin de Anadolu’da yürütülen milli kurtuluş mücadelesini destekleyici eylemleri görülmüştür. Ayrıca, Arap milletinin eylemleri hakkında nihai bir yargıya varılmadan önce imparatorluğun son yıllarında yönetim üzerinde etkili olan İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC) kadrolarının Arap bölgelerinde yürüttükleri uygulamalar da dikkatle incelenmelidir.

Çalışmamıza konu edindiğimiz dönemde Türk-Arap ilişkileri birlikte yaşama, uzaklaşma ve yakınlaşma dönemlerinden geçmiştir. Bu süreçte taraflar sıkça üçüncü bir ülkenin müdahalesine maruz kalmışlardır. Devletlerin stratejik planları, bireylerin kişisel hırsları ve diğer pek çok değişkenin arasında iki tarafın da en önemli değişmeyen paydası İslamın yüceltilmesi ve halifeye bağlılık olmuştur.

Bu çalışmada Türk-Arap ilişkileri Türk Milli Mücadele Dönemi ekseninde ele alınacaktır. Bu dönemdeki ilişkileri iyi anlayabilmek için önce tarafların birbirlerine bakışlarının ve aralarındaki ilişkinin daha eski dönemlerinin incelenmesinde fayda görüyoruz.

1-Türk ve Arapların Birbirlerini Algılayışları

Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki milletler arasında Arapların ayrıcalıklı bir yeri vardı. Zira İslamiyet Arap Yarımadası’nda vahyedilmiş, Müslümanların kutsal kitabı Arapça yazılmış, hac merkezlerini Arapların yaşadığı bölgeler oluşturmuştur. Bu yüzden Araplar kendilerini diğer Müslüman topluluklardan üstün saymışlardır. Bu üstünlük duygusunun örnekleri çoktur. Yanya mebusu Abdül Bey 1878’te mecliste bilim ve medeniyeti Arapların Yunanlılardan aldıklarını, Avrupalıların da bunları Araplardan aldıklarını söyler.[1] Başka bir örnek Şerif Hüseyin’in oğlu olan ve sonradan Ürdün kralı olan Abdullah’ın yazdıklarına yer alır. Abdullah Kuran-ı Kerim’de geçen ve Arapları “en hayırlı ümmet” sayan satırlara anılarında yer vererek[2] fikirlerine ilahi bir destek aramış, sonra da kendi fikirlerini şöyle ifade etmiştir: “Namaz bizim namazımızdı, Kitap bizim Kitabımızdı. Şahadet kelimesi dinimizin esası, zekat vergimiz, oruç perhizimizdi ve hac bizim memlekete yapılıyordu ama başımızdakiler daha okuduklarının anlamını bile bilmiyorlardı….İşte böyle varlık içinde yokluk, yokluk içinde varlık söz konusuydu. Bizler üstün olduğumuz halde hakir görülürken, hakir görülmesi gerekenler tepemize çıkıyordu”. Buna karşın Abdullah Türklerin büyük bir devlete sahip olduklarını, Abdülhamit’in son büyük İslam sultanı olduğunu da yazar.[3]

Araplarda görülen bu üstünlük duygusuna onların arasında uzunca biz zaman geçiren İngiliz T. E. Lawrence da değinir. Lawrence’a göre Araplar İslam’ın kendilerine gönderilmiş bir din olduğunu ve onu en iyi anlayıp uygulayacak insanların kendileri olduğunu düşünüyorlardı.[4]

Osmanlı padişahının aynı zamanda İslam halifesi olması taraflar arasındaki bağın başka bir yönüydü. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan sonra siyasi düzlemde belirginleşen halifelik kurumu[5] Osmanlı padişahının diğer Müslüman toplulukların koruyucusu olması şeklinde tezahür etmiştir. Hz. Muhammed’in İstanbul’u ele geçirecek hükümdarı öven hadisi de bu kentin İslam’ın doğal başkenti olduğu hissini yaratmış, halifelik makamının saygınlığını arttırmıştır. Bu saygınlık Birinci Dünya Savaşı’na dek sürmüş, Arap toplumları halifeye bağlılıklarını büyük oranda korumuşlardır.

Osmanlı Devletinin kurucusu ve hakim unsuru olan Türkler din kardeşleri Araplar ile bir arada yaşamaktan rahatsızlık duymamışlardır. Müslüman milletler ile dayanışma içinde olmanın önemine vurgu yapan Namık Kemal Araplar ile Türklerin son derece kaynaşmış iki millet olduklarını yazar ve “..bunun kopmasına olsa olsa Allah muktedir olur, olsa olsa şeytan rıza gösterir” der.[6]

Birinci Dünya Savaşı’na yaklaşılan günlerde Osmanlı hükümetinin uyguladığı politikalar Arapların Türklerden şikayetlerinin artmasına ve Türkler hakkındaki düşüncelerinin olumsuz bir yöne kaymasına sebep olmuştur. Buna ilişkin örnekler yeri geldikçe verilecektir.

2-Osmanlı’dan Kopuşa Giden Yolun Başlangıcı: Arap Milliyetçiliğinin Uyanışı

Fransız İhtilali’nin en bilinen sonuçlarından biri çok uluslu imparatorluklar bünyesinde yaşayan azınlıklar arasında milliyetçi fikirlerin yayılmasıdır. Birey ve ulus haklarının evrensel değerler olarak benimsenmeleri ile her ulus yaşadığı bölgede bağımsız devletini kurmak, her birey de yaşadığı devlet içinde daha çok özgürlük istemek eğilimine girmiştir. Balkan ulusları bu etkiye en çabuk tepkiyi vermiş ve Osmanlı Devletinden ayrılma çabalarına girişmişken Araplar ve Türkler arasında milliyetçilik akımları daha geç bir dönemde ortaya çıkmıştır.

Sömürgecilik faaliyetlerinde 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra artış gözlenmektedir. İngiltere ve Fransa gibi büyük sömürgeci devletlerin arasına ulusal birliklerini daha geç kuran İtalya ve Almanya da katılmıştır. Bu devletlerden özellikle İngiltere ve Fransa dikkatlerini Arap nüfusun ağırlıkta olduğu Mısır, Lübnan ve Suriye gibi bölgelere çevirmişler, müdahale etmeye uygun fırsatı beklemeye başlamış, alet olarak kullanacakları bir azınlığı kendi yanlarına çekmeye çabalamışlardır. (Mısır ve Suriye halkının yabancı devletlerin etkisine girmesine yol açan olaylardan 4. bölümde bahsedilecektir.)

1856’da kabul edilen Islahat Fermanı ellerine geçen ilk fırsat olmuştur. Zira bu ferman ile azınlıklara kendi okullarını açma hakkı tanınmıştır. Arapların yaşadıkları bölgeler bu sayede kültürel bir dönüşüme açılmış oldu. Suriye ve Lübnan’da 1860’tan sonra açılmış 33 adet yabancı okul vardır, bunlar arasında yer alan Suriyeliler Protestan Koleji sonradan Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne dönüşmüş, Arap milliyetçiliği fikrinden heyecana kapılan gençlerin yetişmesini sağlayacak olan önemli bir kurum olmuştur.[7] Birkaç on yıl içinde Batı kültürü ile büyümüş, Fransız Devrimi ilkelerinden haberdar bir kuşak yetişti. Arap milliyetçiliğinin başlatıcısı olan bu kuşak daha çok Hıristiyan Araplardan oluşuyordu. (Hıristiyan Araplar bir süre sonra tek başlarına yeterince etki gösteremeyeceklerini anlayıp Müslüman Araplar arasında da örgütlenmeye önem verdiler.)

Mısır’ın 1882’den sonra İngiliz kontrolüne girmesi Kahire’nin Arap milliyetçiliğinin gelişebileceği uygun yerlerden biri olmasına yol açmıştır. Zira Osmanlı yönetimi ile ters düşen aydınlar İstanbul’dan kaçarak buraya sığınıyor ve burada serbestçe örgütlenebiliyorlardı.

Arap milliyetçiliğine ivme kazandıran diğer bir unsur da Osmanlı idaresi altında yaşayan ve bağımsızlık için mücadele eden diğer ulusların faaliyetleri olmuştur. Özellikle Ermeniler Arapların dikkatle izlediği bir topluluktu. Propaganda amaçlı bir bildiride “…Bağdat’ı ele geçiren Cengiz ve Hülagü sülalesine ve Halep’te seksen bin Arap kafasından kule bina ettiren Timurlenk çocuklarına ebediyen köle olacaksınız. Ermenilerin yapmakta olduğu gibi haklarımız için kan dökmüyorsunuz” denmesi bu etkiyi güzel bir şekilde gösterir.[8]

Uygun şartları bulmaları ile örgütlenmeye girişen Arap milliyetçileri yasal ve yasal olmayan pek çok cemiyet kurmuşlardır. 1850’lerden sonra kurulmaya başlanan bu cemiyetlerde görev alan ve Arap milliyetçiliğinde öne çıkan birkaç kişiden kısaca bahsetmek yerinde olacaktır:

-Halil Ganem: İlk Osmanlı meclisinde Suriye mebusu idi. Meclis dağıtılınca Fransa’ya kaçmış, Türk-Suriye Komitesi lideri olmuştur.[9]

-Butrus el-Bustani (1819-1893): Lübnanlı yazar. Avrupa’nın medeniyet namına öğrendiği her şeyi Araplardan aldığını savunur.[10]

-Aziz Ali el-Mısri: Mısırlı devlet adamı. İTC içinde önemli görevlere geldi. Daha sonra İTC yöneticileri ile ters düştü, Şerif Hüseyin’in başlattığı isyanda Arap ordusunu yönetti (Lawrence anılarında ona çok şey borçlu olduklarını yazar,[11] Arapları Avusturya-Macaristan örneğindeki gibi Türklere bağlıyacak bir devlet sistemini hedefleyen El-Ahd Cemiyetinin kurucularındandır.[12]

Pek çok cemiyetin varlığına ve milliyetçi aydının çabasına karşın bu faaliyetler Osmanlı ordusundaki Araplar subaylar arasında herhangi bir etki uyandıramamış, onları isyana teşvik edememiştir.[13] Osmanlı yöneticileri ise faaliyetlerini arttıran Arap cemiyetlerine karşı 10 Eylül 1909’da bir kanun çıkarmış, milliyetçilik ve ırk esası üzerine siyasi grup kurmayı yasaklamıştır.[14]

3-Birinci ve İkinci Meşrutiyet Dönemlerindeki Uygulamaların Türk-Arap İlişkilerine Etkileri

19.yüzyılın ortasından itibaren Arap toplulukların yaşadığı topraklar çeşitli devletlerin çıkar çatışmalarına sahne olmuştur. Yabancı devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine müdahaleleri, çeşitli grupları kendi çıkarları için kışkırtmaları Araplar arasında giderek artan bir huzursuzluğa sebep olmuştur. 1860 yılında yaşanan çatışmalar bölgenin daha da karışmasına, dış müdahaleye daha açık bir hale gelmesine sebep olmuştur. (Bu çatışmalardan 4. bölümde bahsedilecektir)

Şam ve Kahire ile birlikte Arap milliyetçiliğinin canlı olduğu kentlerden biri de Beyrut’tur. Kentteki yabancı okullar ve Butros el-Bustani’nin gazetecilik faaliyetleri bunda etkili olmuştur. Bu bölgede 19. yüzyılın son çeyreğinde Arapların Türklere karşı gösterdikleri hoşnutsuzluk belirtileri artışa geçmiştir. Örneğin 1887’de Beyrut’a resmi görevle gönderilen Hüseyin Rıza Paşa Fransızların desteği ile sürdürülen milliyetçi faaliyetleri rapor etmiştir. 1884’te İstanbul’a yazılan başka bir rapor da Lübnanlı Hıristiyanların 1870-71 Fransız-Alman harbinde Fransa’ya 15 bin gönüllü savaşçı yolladıklarını ancak aynı Lübnanlıların 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşında Osmanlı ordusuna tek bir asker bile göndermediklerini belirtir.[15]

1.Meşrutiyet dönemi büyük umutlar ile başlamış ancak çok kısa ömürlü olmuştur. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’ndeki kayıplar, 1881’de Tunus’un Fransızlara, 1882’de Mısır’ın İngilizlere karşı kaybı Abdülhamit’i yabancı devletlerin yayılımcılığa karşı yeni çareler aramak zorunda bıraktı. Abdülhamit’in 1880’den sonra uygulamaya koyduğu, Müslüman ülkeler ile dayanışmayı arttırma temeline dayanan ve hilafet makamı çevresinde bir İslam Birliği kurulmasını hedefleyen politikası Panislamizm olarak adlandırılır. Buna göre Müslümanlar geri kalmalarının sebebi parçalanmalarının sonucudur. Güçlenen Avrupa karşısında dinlerini kaybetme tehlikesinden uzaklaşmak için Müslümanlar halifenin çevresinde siyasi bir birlik oluşturmalıdırlar. Abdülhamit bu siyaseti ile ayrılıkçı akımlara kapılma olasılıkları artan Arap şeyhleri ve beylerini de itaat altına almayı hedeflemiştir.[16]

Yönetim anlayışındaki bu değişiklik ile Arapların yaşadığı topraklar daha önem kazandı ve ön plana çıktı. Müslüman toplumların Osmanlı ile olan bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla çeşitli icraatlerde bulunuldu. Örneğin yabancı okulların bölgedeki etkinliğini kırmak için bölgede pek çok yeni okul açıldı.[17] Arap vilayetlerinde görevli valilerin maaşları diğer valilerden daha yüksek bir düzeye çıkarıldı. Şam ile Medine’yi bağlayan Hicaz Demiryolu 1 Eylül 1908’de tamamlandı, aynı yol üzerinde telgraf hattı döşendi.[18]

Hicaz demiryolu Abdülhamit’in uyguladığı merkeziyetçilik politikası için çok uygun bir araçtı. Ancak bu araç Araplar için iki açıdan huzur bozucuydu. İlki İstanbul’un bölge üzerindeki hakimiyetinin artması, ikincisi ise kervanlarla yapılan hac turizminin azalması sebebiyle gelir kaybı uğramaları. Gelirleri azalan Bedeviler Medine yakınlarında isyan dahi çıkarmışlardı.[19] Demiryolunun yarattığı rahatsızlığı Kral Abdullah Talat Paşa’ya şöyle dile getirmiştir: “Söz konusu demiryolunun kurulması, bugün Hicaz’da deve taşımacılığı yağanlara yahut tavaf ve Hz. Peygamber’in kabrini ziyaret sırasında hacılara rehberlik ederek geçimlerini sağlayanlara yeni yükler getirecektir. Oysa söz konusu iş kolları bölgede hala yaygındır. İşte Şerif’in size anlatamadığı, sizin de bir türlü anlamadığınız mesele budur”.[20]

Diğer taraftan İstanbul hükümeti bölgede artan isyanlara karşı demiryolunu hızlı asker sevkiyatı ve kontrolü sağlamada yardımcı bir araç olarak görüp savunuyordu. Nitekim İstanbul’un bölgedeki denetimi demiryolunun tamamlanmasından sonra artmıştır. Mekke ve Cidde’ye uzatılması planlanan hat çeşitli nedenlerle yapılamamıştır. Hattı Yemen’e uzatacak inşaat ise 1911’de Fransızlar tarafından başlatıldı ancak savaşın çıkması ile yarım kaldı.[21]

1908’de başlayan ve Araplar tarafından da sevinçle karşılanan II. Meşrutiyet dönemini bölgede ıslahat yapılacağı yönündeki beklentileri artmasına sebep oldu. Islahattan Arapların ne anladığını Beyrut şehremini Selim Ali Selam şöyle açıklamıştır: “Islahat çeşitli şekillerde yapılabilir. Kağıt üzerinde kalmaktan öteye gidemeyen merkezi ıslahatları yeterince tecrübe ettik. Artık gerçek bir ıslahata girişmenin zamanı gelmiştir ki buna adem-i merkeziyetçilik denir”. [22] Yani Araplar yaşadıkları bölgede yönetiminde daha çok söz sahibi olabilmeyi, kendilerini ilgilendiren konularda kendi kararlarını verebilecekleri bir düzeni, kısmi özerk bir idare şeklini arzuluyorlardı. Arapların beklentilerinin artmasında Arap mebus sayısındaki artışın da etkisi olmuş olmalı. 1.Meşrutiyet döneminde Arap mebus sayısı 32 (toplam 232) iken 1908’de seçilen Arap mebus sayısı 60 (toplam 260-288 arası)’tır.[23]

Islahat yapılması istenen konular arasında dil meselesi önemli yer tutar. Milliyetçi gruplar Arap dilini Arapları bir arada tutan en önemli bağ olarak görmüşler, milliyetçilik akımların gelişmesine koşut olarak Arap dili ve edebiyatı alanındaki çalışmaları da arttırmışlardır.[24] Bu yüzden Ermeniler ve Rumlar gibi Araplar da kendi dillerinin resmi dil sayılması konusunda ısrarcıydılar. Buna karşın İTC’nin 1908’de açıkladığı programında Türkçenin resmi dil olarak kalacağına dair bir madde mevcuttur. Ancak Nisan 1913’te çıkarılan bir kararname ile Arapçanın mahkemelerde ve okullarda kullanılmasının önü açılmıştır.[25] Bu değişiklikte İTC’nin üç önemli paşasından biri olan Cemal Paşa’nın ne denli etkisi olduğu bilinmez ancak kendisi anılarında Araplara dil konusunda bazı haklar verilmesini savunduğunu belirtmiştir.[26]

1908 yılı Türk-Arap ilişkilerinde önemli bir yıldır. İktidarı ele geçiren İTC merkezi idareyi güçlendirecek uygulamaları sürdürürken ideolojik önceliği Panislamizm’den Pantürkizm’e kaydırdı. Dini azınlıkların idari talepleri görmezden gelindi, örgütlenme girişimleri engellendi. İngiliz büyükelçisi Sir Gerard Lowther İTC’nin bu politikasını “Türk olmayan unsurların Türk havanında dövülmesi” olarak yorumlamıştır.[27] Kral Abdullah ise İTC’nin bu uygulamalarını hilafet ve saltanat idaresini kendilerince meşruti bir milli hükümete çevirmek olarak niteler ve eleştirir.[28]

Yerine getirilmeyen ıslahata isteklerine rağmen Arap aydınları arasında bu dönemde Osmanlı’dan ayrılma yönünde bir eğilim yoktur zira meşrutiyet idealleri canlılığını korumaktadır. Reşid Mutran tarafından yazılan, Paris’ta yayımlanan ve Suriye’nin bağımsızlığını talep eden bir bildiri Arap aydınlar arasında taraftar bulmaz.[29]Lübnan’da dikkati çeken siyasi şahsiyetlerden biri olan ve İTC içinde önemli görevlere yükselmiş olan Emir Şekib Aslan İngilizlerin çeşitli vaatlerle Arap gençlerini kandırıp kendi yanlarına çektiklerini, Osmanlı’ya karşı kışkırttıklarını aktardıktan sonra şöyle der: “(Bu kandırılanların) Arapların çoğunluğunu teşkil ettiğini söylemeye imkan yoktur. Hatta aklı başında Araplar, Araplarla Türkler arasında meydana gelebilecek bir ayrılığın kendi ülkelerinin batı hakimiyetine geçmesiyle sonuçlanacağını anlamışlardı. Yabancı yönetiminden korktukları ve iki kötülük içinde daha katlanılabilir olanı tercih ettikleri için bu kişiler Osmanlı Devleti yönetimi içinde kalmayı tercih ediyorlardı”.[30] Aynı yazar Türkler ve Araplar arasında tanık olduğu nefretin sebebi olarak Türklerin Arap bölgelerinde sayıca az olmalarına rağmen önemli ayrıcalıklara sahip olmalarını gösterir,[31] Türklerin 1. Dünya Savaşı’nda yenilmeleri üzerine pek çok Arabın onlarla dalga geçtiğini ekler.[32] Beyrut şehremini Selim Ali Selam da aynı doğrultudaki görüşlerini anılarında şöyle ifade etmiştir: “Fakat biz bu duruma, devletin zayıflığına ve İttihatçıların bize ve halkımıza uyguladığı baskıya rağmen Osmanlı Devletine bağlı kalmayı tüm samimiyetimizle istiyorduk”. [33]

Trablusgarp Savaşı Türk-Arap ilişkileri için bir başka önemli dönemeç olmuştur. Bu döneme değin Osmanlı’dan ayrılmayı aklına getirmeyen Arap aydınları Trablusgarp’ın bu şekilde elden çıkmasından sonra Osmanlı Devletinin güçsüzlüğünü daha iyi fark ettiler.[34] Hayfa’daki Amerikan konsolosu kentteki Arapların şöyle konuştuğunu yazmıştır: “Eğer Türkiye Trablusgarp’tan vazgeçmişse Avrupa’daki topraklarından da vazgeçecektir; şimdi kendi kendilerine padişahı, paşaları, valileri ve bütün hükümete verilen desteğin bedelini kimin ödeyeceğini soruyorlar ve bu bedelin büyük bir bölümünü Arapların ödemesi gerektiği sonucuna varmış durumdalar”.[35]

Milliyetçi Arap basını ise bu kaybı Osmanlı karşıtı propaganda yapmak için fırsat olarak kullandı, Türklerin Arapları düşmanlara sattığını yazdı.[36] Trablusgarp Savaşı’nın hemen ardından 1.Balkan Savaşı’nda alınan yenilgi Arapların Osmanlı’nın geleceğine dair kuşkularını arttıran bir yenilgi olmuş, zihinlere bağımsızlık fikrinin belki ilk tohumlarını serpmiştir.

Peki Arap uyruklarının bu denli ıslahat istemesine ve çeşitli cemiyetler ile faaliyet yürütmelerine Osmanlı tamamen duyarsız mı kaldı? Kalmadı, bazı düzenlemeler yaptı. Örneğin Babıali Baskını ile iktidarı tekrar ele geçiren İTC Mart 1913’te çıkardığı Vilayetler Kanunu ile Arapların istedikleri ıslahatları bir ölçüde gerçekleştirmişlerdir. Bu kanuna göre eyaletlerde merkezden atanan vali yerel olarak seçilmiş meclisin kararlarına hareket edemeyecekti.[37] Ancak Araplar bununla yetinmediler. Daha fazla ıslahat önerisi geliştirmek için Beyrut’ta toplamayı planladıkları kongre Osmanlı yönetiminden izin alamayınca 1913’te Paris’te toplandı ve beklendiği gibi, Osmanlı’nın daha fazla ıslahat yapmasını isteyen sonuç bildirgesiyle kapandı. Osmanlı yönetimi kongreye katılan Araplardan bir heyetle İstanbul’da görüşerek ıslahat isteklerinin onaylandığını duyurdu. Cemal Paşa bu görüşme sonrasında “..bunların gözünde Arap ıslahatının birkaç hırslı yükselme düşkününü şahsi emellerinin tatmin edilmesi demek olduğuna üzülerek karar verdim” diyerek gözlemlerini aktarır.[38] İTC hükümeti mutedil davranarak Arapları yatıştırmış görünmektedir. Olayların bu şekilde seyri Arap ileri gelenlerini kısmen de olsa tatmin etmiş ve Osmanlı’ya itaatsizlik fikrinden uzak tutmuş gibi gözüküyor zira Arap siyasi liderlerinin çoğu hala Osmanlı ordusunda subaydı ve hala askeri ve idari makamlara tayin edilme beklentisi içindeydiler.[39]

Arap milliyetçi hareketin önderlerinden biri olarak andığımız Aziz Ali el-Mısri İTC’de önemli görevlere gelmiş biri olmasına karşın Enver Paşa ile anlaşmazlığa düştüğü için suçlanıp idama mahkum edilir. Özellikle Mısırlı Arapların affedilmesi yolundaki yoğun çabalarından sonra Cemal Paşa’nın Enver Paşa’yı ikna etmesiyle suçu affedilir. Burada onu tekrar anmamızın sebebi aşağıya alıntılayacağımız bir konuşmasıdır. Bu konuşma 1913 yılına gelindiğinde Arapların Türklere karşı hislerini göstermesi bakımından değerlidir: “Arapların yerden göğe dek hakları var. Siz Türkler biz Araplar hakkında şimdiye dek imhadan, aşağılamaktan, küçümsemekten başka ne yaptınız ki, şimdi bizden dostça muamele bekliyorsunuz.Unutuyor musunuz ki İstanbul’da köpekleri çağırmak için “Arap, Arap, Arap” dersiniz. En karmaşık meseleleri izah için “arapsaçı gibi” dersiniz. “Ne Arabın yüzü! Ne Şam’ın şekeri!” tabiri daima kullandığınız sözlerdendir… Meşrutiyet’ten sonra bilhassa Arapları aşağılamak için Bağdat ve umumiyetle Irak bölgesinin yıkıcısı Hülagü’nün neslinden bir ahlaksız Tatarı, Şam ordusuna müşir (maraşel) tayin ettiniz. Arapların Tatarlar aleyhindeki öfke ve kinini bilmez değilsiniz. Hal böyle iken Osman Paşa’yı 5. Ordu Müşirliğine göndermek Arapları tahkir etmekten başka bir maksada yorulamaz”.[40]

1913 yılında Türk-Arap ilişkileri iyice gergin bir hal almıştır. el-Mukattam gazetesi Ocak ayında halkın ıslahat istediğini yazar.[41] Milliyetçiler bağımsızlık peşinde koşmaktadır. Cemal Paşa’ya göre işi o derece azıtmışlardır ki Beyrut’ta sokak köpeklerinin boyunlarına üzerinde Osmanlı valisinin isminin yazdığı levhalar asarlar.[42] Şam’daki İngiliz büyükelçisi bu gergin ortamın tanığıdır ve olayları şöyle rapor eder: “Üç dört aydır Araplar ile Türkler arasındaki düşmanca duygular alttan alta kışkırtılıyor; bu bazen devlet memurlarının aceleci ve baskıcı tavırlarıyla, yerel eşrafı zaman zaman hakir gören davranışlarıyla, bazen de “Jön Türk” Partisi ile bağlantılı kişilerin, kesinlikçe bir yabancı düşmanlığı belirtileri taşıyan (kanımca sadece Suriye’de değil) aşırı görüşleri yüzünden olabiliyor”.[43]

Arapların Osmanlı yönetiminden sürekli şikayetçi olmasını sağlayan konulardan biri olan yeteneksiz yöneticiler aslında biraz da coğrafyanın dayattığı bir sorundu. Merkezden uzak olması sebebiyle yetenekli idareciler Arap bölgelerinde görev almak istemiyor, bu bölgelerde görevlendirecek personel bulmakta zorluk yaşanıyordu. Bu zorluk dahiliye nazırının ağzından 1909’da meclis oturumunda da dile getirilmiştir.[44]

4.Yabancı Ülkelerin Türk-Arap İlişkilerine Etkileri

Napolyon’un 1798-1802 arasında Mısır’ı elinde tutması yabancı güçlerin Arap toplumların yaşadığı bölgelere ilk ciddi müdahalesidir. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın başlattığı isyan ile Mısır ve Suriye’yi kontrolüne alması, oğlu İbrahim Paşa’nın 1832-1840 arasında Suriye’yi yönetmesi Arapların yaşadığı bölgelerde suları bir kez daha bulandırmıştır. Özellikle İbrahim Paşa’nın Suriye’de uyguladığı vergi politikası Arapları rahatsız etmiş, bu fırsatı kaçırmayan Fransızlar Marunileri Türkler aleyhinde kışkırtmışlardır.

İpin ucunu bir kez ellerine geçiren batılı devletler Türk yönetimini zayıflatmak için azınlıkları kullanmayı sürdürmüşlerdir. 1860’ta Dürziler ile Maruniler arasında başlayan çatışmaların ucu Fransız ve İngiliz konsoloslarının öldürülmesine dek varınca Fransa bölgeye asker çıkarmış, çatışmalar ertesi yıl İngiliz, Rus, Fransız ve Avusturya temsilcilerinin katıldığı bir toplantı sonucu çözümlenmiştir.[45] Böylece bölge uluslar arası müdahaleye iyice açık hale gelmiştir. 20. yüzyılın başında bölgede petrol bulunması da sömürgeci güçlerin iştahını kabartan bir etken olmuştur. Bölge üzerinde emelleri olan yabancı devletlere yakından bakalım:

4.a-Fransa:

Fransa sömürgecilik yarışında İngiltere’nin gerisine düşünce Suriye ve çevresinde kontrol sağlamayı çalıştı. Bölgede nüfuz kazanabilmek için Hıristiyan Arapların koruyucusu rolünü ele geçirmeye çalışıyordu. Daha 1860’larda Fransızların özellikle Suriye’de ticari ilişkilerini yoğunlaştırmak için harcadıkları çabaya Lyon Ticaret Odası başkanının şu sözleri örnek verilebilir: “Bizim Lyon’da Suriye’yi bir Lyon kolonisi saydığımız söylenebilir”.[46] Fransızlar ayrıca altyapı faaliyetleri ile de ilgiliydiler. Osmanlı Devleti demiryolu şebekesinin % 55’i Suriye’deydi ve işletme hakkı Fransızlarındı. Beyrut limanı ve tramvay işletmesi de yine Fransızlar tarafından işletiliyordu. Fransızların bölgede imar faaliyetlerine önem vermeleri Sadrazam Kamil Paşa Mabeyn’e yolladığı yazıda da yer almıştır, Kamil Paşa aynı belgede Fransızların Napolyon zamanından beri Lübnan ile ilgilendiklerini de yazar.[47]

Uzun yıllara dayanan kültürel ve ticari ilişkiler sonucunda özellikle Suriye bölgesindeki Araplar arasında Fransa’ya karşı bir yönelim vardı. Bu yönelim 1.Dünya Savaşına yakın günlerde artık Fransa’nın Suriye’yi iltihak etmesi isteğine dönüşmüştür. Osmanlı muhalifi Arapların buluşma noktası haline gelen Paris’te 1913’te toplanan Arap Kongresi’nin bazı üyeleri Fransız yetkililerden bölgelerinin işgalini talep etmişlerdir. Beyrut şehremini Selim Ali Selam Cemiyet-i Islahiyye üyelerinin 1913’te Beyrut’ta Fransa’nın Suriye’yi zaptetmesini isteyen bir bildiri yayınladıklarını anlatır.[48]

Bir yandan bu şekilde Fransa yanlısı bir ortam doğmuşken öte yandan Fransızların ele geçirdikleri Kuzey Afrika bölgelerinde Müslüman halka kötü davranışlar sergilemeleri yüzünden Fransız karşıtı bir hava oluşmuştu. Lawrence’a göre Cemal Paşa Fransızların bu kötü muamelelerini Arapları Türklerin yanına çekmekte bir koz olarak kullanmıştı.[49]

Fransızlar İngilizlerle birlikte 1918’de Beyrut’u işgal ettiler. Nisan 1920’de San Remo’da toplanan Müttefik Yüksek Konseyi’nin bölgede Irak, Filistin, Suriye ve Lübnan olarak dört ayrı devlet kurmasından sonra ise Temmuz 1920’de Suriye’yi işgal ettiler, dört ay önce Suriye kralı ilan edilen Faysal Avrupa’ya kaçmak zorunda kaldı.

4.b-İngiltere:

Bölgenin İngiltere açısından önemi ise Hindistan’a giden yolun güvenliğinin sağlanması bağlamındaydı. Ayrıca Almanların Bağdat demiryolu yapımında ayrıcalık kazanması da İngilizleri tedirgin etmişti. Bölgedeki çıkarlarını koruyabilmek için Marunilere karşı Dürzileri desteklemek, Lawrence’ı kullanarak Arapların güvenini elde etmek ve onlara bağımsız bir devlet vaat etmek politikalarını yürüttüler. Bu arada önüne çıkan fırsatları da kullandılar. Örneğin Aziz Ali el-Mısri’nin Cemal Paşa’nın Enver Paşa’yı ikna etmesiyle affedilmesi olayında İngilizler bu sonucu kendilerinin sağladıkları yönünde söylenti yayıp Araplar arasında itibar kazanmaya çalıştılar.[50] Diğer taraftan İngilizler Mısır’da halkı Osmanlı yönetimine karşı kışkırtmaktan geri durmadılar.Bu yönde bir örnek Nisan 1913’te Mısır’da yayımlanan The Egyptian Gazette’de yer almıştır:

“Mücadele Sami Müslümanlarla Türk Müslümanlar arasındadır…Irk temel bir gerçektir. Türk ile Arap arasındaki fiziki fark, bir yük beygiriyle Derby şampiyonu arasındaki fark gibidir. Ağır, uysal, durağan, despot, maddeci, düşünmeyen ve estetik yoksunu Türk’le, zeki, yerinde duramayan, demokrat, romantik, sanatçı ruhlu ve esnek Arap arasındaki fark hem entelektüel hem de manevi olarak çok büyüktür”.[51]

İngilizler 1. Dünya Savaşı öncesinde kendilerinden destek isteyen Haşimilere olumlu bir yanıt vermediler. Ancak Osmanlı-Alman ittifakı ihtimaline karşı Araplardan faydalanma ihtimalini de göz ardı etmediler. 1915’te başlayan İngiliz-Arap teması 1916’da iki tarafın bölgeyi çıkarları doğrultusunda paylaştıran antlaşması ile neticelendi. Ancak İngilizler diğer yandan müttefikleri Fransa ile de bölge üzerine azarlık yaptılar, bu temaslar Ekim 1916’da imzalanan Skyes-Picot Antlaşması ile neticelendi. Böylece İngilizler Suriye ve Lübnan’ı hem Fransızlara hem de Araplara verme vaadinde bulunarak ikili oynamış oldular.

Hilafet konusu da İngilizlerin kendi çıkarına kullandıkları bir konu olmuştur. Bir taraftan Şerif Hüseyin’e halifelik yolunda destek verir görünürken diğer yandan halifeliğin güçsüz İstanbul hükümetinde kalmasında Hindistan’daki Müslüman uyruklarını itaat altında tutma açısından yarar görmüştür.

4.c-Almanya:

Almanlar müttefik olarak Osmanlılar ile birlikte savaşa girdikten sonra Osmanlı yönetimi altındaki Müslümanları savaşa sokmayı, bu sayede İngiliz ve Fransız güçlerini güçsüz düşürmeyi planlamıştı. Özellikle İngiltere’nin büyük önem verdiği Hindistan’daki Müslümanların yönetime karşı isyan etmeleri Almanların çok işine gelecekti. Bu yüzden tüm Müslümanları savaşa girmeye çağıran Cihad-ı Ekber beyannamesinin yayımı için Osmanlı yönetimi üzerinde baskı kurdular ve sonuç aldılar.

4.d-Yahudiler:

Bölge siyasetine karışan diğer bir topluluk da Yahudiler olmuştur. 1897’de İsviçre’nin Basel kentinde toplanan I. Siyonizm Kongresi’nin Yahudilere Filistin’de bir yurt verilmesi öngören kararını[52] Osmanlı yönetimi kabul etmedi ancak Yahudilere karşı müsamahalı bir tutum içine girdi.

Bundan güç alan Yahudiler bölgeye göç etmeye başladılar. Böylelikle Filistin’deki Yahudi nüfusu 1897’de 50 bin iken bu sayı 1914’te 85 bine çıktı.[53] Bu gelişmeler ve Yahudilerin geniş araziler satıl aldığı yolundaki haberler Arap nüfusu tedirgin etti, İstanbul’daki meclise Yahudi göçünün durdurulmasını isteyen çok sayıda Arap telgraf çekti.[54]

İngiltere’nin ABD ve Rusya’daki Yahudileri kendi çıkarına kullanmak için yaptığı tavır değişikliğinden sonra 2 Kasım 1917’de yayımlanan ve Yahudilere Filistin’de bir yurt vaat eden Balfour Bildirisi Araplar için moral bozucu bir gelişme olmuştur. Zira bu antlaşmada Filistin’de bir Yahudi yurdu kurulacağından bahsediliyordu.

5- Birinci Dünya Savaşı Sırasında Türk-Arap İlişkileri

1.Dünya Savaşı Araplarla ilişkiler açısından başka bir önemli dönemeçtir. Düşünce aşamasından eylem aşamasına doğru yol alan Arap milliyetçileri savaş Osmanlıların aleyhine geliştikçe ayrı bir devlet kurmak için umutlarını arttırdılar.

Abdülhamit’in Panislamist görüşlerine uygun düştüğü için Almanların önerdiği şekilde Osmanlı’nın Müslüman uyrukları Kasım 1914’te savaşa girmeye davet edildi. Cihad-ı Ekber beyannamesi ile yapılan bu davetin kabul edilmesi için gazete ve bildiriler yoluyla propaganda yapıldığı gibi bu amaçla sinema dahi kullanılmıştır. Ayrıca hükümet karşıtı faaliyetleri olan Ebu Sultan aşiretinin cihada katılma karşılığında affedilmesi gibi Araplara hoş görünecek bazı tavizler de verilmiştir.[55]

Arapların Osmanlı’ya karşı giriştikleri isyanı haklı göstermek için gösterdikleri sebeplerin başında Cemal Paşa’nın Şam’da 4. Ordu komutanı iken yaptıkları gelir. Geniş yetkilerle Aralık 1914’te göreve başlayan Cemal Paşa Beyrut’taki Fransız Konsolosluğu binasını ele geçirmesinden sonra burada ele geçen belgelere dayanarak Osmanlı muhaliflerini sindirme uygulamalarına girişir. On bir Beyrutlu lider Ağustos 1915’te asılarak idam edilir.[56] Bunu tanınmış Arapların aileleriyle birlikte yurt dışına sürgün edilmesi izler. Emir Şekib Arslan sayılarının iki bine ulaştığını söylediği kişilerin sürülmesinin sebebini Türk nüfus ile kaynaşmayan Arap asillerinin asaletini kırmak olduğunu düşünür. Aynı yazar Çanakkale zaferi kazanılmamış olsaydı Cemal Paşanın bunları yapacak ortamı bulamayacağını belirtir ve şöyle çarpıcı bir söz söyler: “Cemal Paşa’nın Suriye’de takip ettiği siyaset Osmanlı Devleti ve İslam aleminin başına gelmiş en büyük felaketlerden biridir. Olayların birinci dereceden sorumlusu Cemal Paşa’dır, ancak Talat ve Enver de ona istediğini yapma fırsatı verdikleri için sorumludurlar.” [57]

Aynı yazar Enver ve Talat paşaların Cemal Paşa’ya hareket rahatlığı tanımalarının sebebini hem Turancı gruptan çekinmelerine hem de Cemal Paşa’nın daha önceden kazandığı askeri başarılar sayesinde Suriye’yi koruyor duygusu yaratmasına bağlar.

Beyrut şehremini Selim Ali Selam’a göre ise Cemal Paşa’nın önde gelen Arapları sürgüne gönderirken tek derdi “..düşünen kafaları koparmaktı. Çünkü ona göre böylece Arapların ayakta duracak hali kalmayacak ve haklarını savunan kimsebulamayacaklardı”.[58]

Cemal Paşa anılarında Arap diline bazı serbestilerin tanınması taraftarı olduğunu söylemesine karşın Arapça kullanımını kısıtlayıcı uygulamalarda bulunmuştur. Emrindeki Arap birliklerini uzak cephelerde göndermesi hoşnutsuzluk uyandıran başka bir icraatidir. Tepki çeken uygulamaları o denli artmıştır ki Cemal Paşa’nın İstanbul hükümetine karşı darbe yapacağı söylentileri yayılmıştır.[59]

Olayları bir de Cemal Paşa’nın gözüyle görmeye çalışalım. Cemal Paşa anılarında gittikçe hassas bir hal alan Arap Türk ilişkilerinin sürmesi için çok çabaladığını anlatır. Arap aydınları ile yakın ilişkiler geliştirir, onlara vatanseverlik aşılar. İlişkilerin kopmaması için Arap ileri gelenlerinden olan Aziz Ali el-Mısri’nin affedilmesi için Enver Paşa’yla görüşür. İsyan hazırlıkları gözle görülür bir hal aldığında dahi ayrılıkçılar hakkında işlen yapmayı geciktirir zira diğer Müslüman ülkelerin Osmanlı’ya tepki vermelerinden çekinir.[60] Takibat yapmaya zorunlu kaldığında ele geçirdiği belgeler durumun vehametini ortaya koyunca Arapların faaliyetleri hakkında “(Bu) bir kavmiyet meselesi değildir. Bir hıyanet meselesidir”demiştir.[61] Yaptıkları bir görüşmede Faysal’ın idam edilen Araplar hakkında “Eğer bu hainlerin cürümlerinin bu kadar açıkça olduğunu bilseydim haklarında yardım için başvurmak bir yana, her bir uzuvlarının ayrı ayrı kesilip atılarak akıbetlerinin şiddetlendirilmesi ricasında bulunurdum” dediğini aktarır.[62] Soruşturmaları ve idamları kendi insiyatifi ile, İstanbul’dan habersiz yaptığı söylenmiştir[63] ancak kendisi İstanbul ile yazıştığını ve ilgili iki nazırdan izin aldığın belirtir. Ayrıca iyi bir idareci olmaya çabaladığını anlatır. Şam’a gelir gelmez ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Arap halktan tekalif-i harbiye (savaş yükümlülüğü) yoluyla alışverişi keser, her alınan ürün için peşin ödeme devrini başlatır. Bölgede yiyecek sıkıntısı çekilmemesi için yapıkları ve meydana getirdiği bayındırlık projeleri de kendini savunduğu sayfalar içinde yer bulur.[64]

5a- Arapların Osmanlı Devletine Karşı İsyanı

Öncelikle isyan terimi üzerinde mutabakat olmadığını belirtmeliyiz. Osmanlılar açısından imparatorluktan kopma yönündeki her çaba, doğal olarak, ‘isyan’ olarak algılanıyordu. Doğuş ve gelişimini kısaca izah ettiğimiz Arap milliyetçiliği açısından ise Şerif Hüseyin’in başlattığı olaylar ‘uyanış’ olarak nitelendiriliyordu. Olayların birinci dereceden tanığı Abdullah durumu şöyle özetler: “Çünkü o dönemde Türklerin gözünde birer asi, Türklerin düşmanlarının gözündeyse birer devrimciden başka bir şey değildik.”[65] İngiliz yazar Robert Lacey ise İngiliz altınları ile finanse edilen Hüseyin’in eylemlerini “onun (Hüseyin) akımı bir Arap ayaklanmasından çok bir İngiliz-Haşimi komplosu idi” şeklinde niteler.[66]

Mekke Şerifi Hüseyin bin Ali peygamber soyuna mensup olduğu için Araplar arasında saygın bir konumu vardı. Otuz yıl Osmanlı padişahının gözetiminde İstanbul’da yaşadıktan sonra 1908’de İTC tarafından Mekke şerifi olarak görevlendirildi. Hicaz ekonomik açıdan önemsiz ancak dini açıdan önemli bir bölgeydi. Panislamizm politikası gereği Osmanlı yönetimi bölge üzerindeki denetiminin güçlü olmasına çalışmış, bölgenin yerel güçlerini Şerif Hüseyin’in etrafında dengede tutmaya çabalamıştır.

Birinci Dünya Savaşı arifesinde Şerif Hüseyin’in bir parçası olduğu siyasi hesaplar yapılmaktaydı. Bir taraftan İngilizler Osmanlı’ya karşı onu yedek bir müttefik olarak görmekteydiler. Eğer İstanbul’daki halife İtilaf devletleri topraklarında yaşayan Müslümanları savaşa kışkırtırsa bir Arap halife olarak sunulabilirdi. Bu yüzden İngilizler Şerif Hüseyin’in halife olma umutlarını taze tutmuşlardır. Şerif Hüseyin’i halifelik yolunda umutlandıran etkenlerden biri de şair Wilfrid Scawen Blunt’ın etkinlikleridir. Araplarla iyi ilişkiler geliştirmiş zengin bir İngiliz olan Blunt Türklere beslediği düşmanlığın etkisiyle hilafetin Araplarda bulunması gerektiği yolunda görüşler yaymış, faaliyetlerde bulunmuştur.[67]

Diğer taraftan Osmanlılar Şerif Hüseyin ile iyi geçinmeye önem vermişler, onun aracılığıyla diğer Arap kavimlerinin savaşa katkısını sağlamaya çalışmışlardır. Şerif Hüseyin ise Osmanlı’dan kopardığı ayrıcalıklar sayesinde diğer Arap beylerine karşı üstünlük sağlamak, öylece bir Arap Krallığı kurarak başına geçmek arzusundaydı. Cemal Paşa’nın aktardığına göre Mekke’de yayınlanan El Kıble gazetesinin 1917 nüshalarından birinde Şerif Hüseyin şöyle der: “Biz Arap birliği gibi kutsal amacı Mekke emirliğine tayin edildiğimiz zamandan beri takip ediyoruz”.[68]

Şerif Hüseyin siyasi hırslarını göreve geldiği ilk zamanlardan beri belli etmiştir. 1908’de kendisini ziyarete gelen İTC heyeti “bundan sonra Kanun-ı Esasi’yi esas alan bir yönetim uygulamanızı bekliyoruz” deyince Hüseyin şöyle cevaplar: “Memleketinde Kanun-ı Esasi’nin uygulanmasını emreden Sultan ve aziz ecdadı Haremeyn-i Şerifeyn’e hizmet etmekten gurur duymuşlardır. Hizmet eden (hadim) kral olamaz. Burada geçen dustur Allah’ın şeriatı ve peygamberin sünnetidir.”Hüseyin’in bu cevabını aktaran oğlu Abdullah İTC heyetinin İstanbul’a “Abdülhamid’in buraya gönderdiği adam babalarının tahtına oturdu. Kimseyi umursamadığı gibi Kanun-ı Esasi’yi ve teceddüt (yenilik) fikrini de tanımıyor” şeklinde bir mektup yazdığını da söyler ve şunları ekler: “Babamla İTC arasındaki çekişme işte böyle başladı”.[69]

Şerif Hüseyin’in İstanbul hükümeti ile çekişmesi bununla kalmaz. Cemal Paşa Şerif Hüseyin’in Enver Paşa’ya şöyle bir telgraf gönderdiğini aktarır: “Eğer benim burada rahat durmaklığımı istiyorsanız Tebbuk’tan Mekke’ye kadar devam eden Hicaz bölgesinde benim özerk yönetimimi kabul ediniz ve emirliği, büyük evladıma geçmek şartıyla, hayat boyunca bana veriniz. Bundan başka şimdi muhakeme altına almış olduğunuz bazı muhti (suçlu) Arap büyüklerinin kabahatlerini affederek, Suriye ve Irak’ı kapsayan genel bir af ilan ediniz”.[70] Taraflar arasında gerilim yaratan başka bir konu da 1910’da Medine’nin idari statüsünün değiştirilmesidir. Osmanlı hükümeti bölgedeki kontrolünü arttırabilmek için Medine’yi Hicaz vilayetinden ayırarak müstakil sancak haline dönüştürür. Bu durum Şerif Hüseyin’in hoşuna gitmese de uygulamayı geri aldırmak elinden gelmez.

Şerif Hüseyin Birinci Dünya Savaşı başlarında zor bir seçimle karşı karşıya idi. Bir yandan Osmanlı’dan bağımsız bir Arap devletinin başına geçmek istiyordu. Ancak Osmanlı’ya karşı gelirse Hicaz demiryolunun kapatılması ve bölgesinin yiyecek kıtlığı ile karşı karşıya kalması söz konusu olurdu. Diğer yandan Osmanlı’nın yanında yer alırsa Kızıldeniz girişindeki Aden bölgesinde bazı üsler ele geçirmiş olan İngilizler kolaylıkla bölgeyi ablukaya alarak yiyecek sıkıntısı doğuracak şartları yaratabilirlerdi.

Şerif Hüseyin yanında yer alacağı tarafı seçtikten sonra eyleme geçer. Ekim 1914’te Şerif Hüseyin ile görüşen bir İngilizin onun ağzından aktardığı sözler seçtiği tarafı ortaya koymaktadır: “Bizim Osmanlılara karşı taahütlerimiz varsa onlarında bize karşı taahütleri vardır. Onlar bizim hukukumuza tecavüz ettiler. Bunun mesuliyeti kendilerine düşer.” [71]

Bunu Temmuz 1915 – Ocak 1916 arasında İngiltere’nin Mısır’daki yüksek komiseri McMahon ile mektuplaşma izler. Bu temas ile taraflar bölgenin savaş sonrası sınırlarını konuşurlar, İngilizler Hüseyin’e kuzey sınırı Mersin-Adana hattı olan bağımsız bir Arap devleti sözü verirler.

1915 yılı Ocak ayında isyanı başlatmak için hazır hale gelen Araplar bu sıralarda hızlanan Çanakkale Muharebelerini bir fırsat olarak görürler. Türklerin burada alacakları yenilginin kendileri açısından fırsat oluşturacağını düşünen Faysal çarpışmaların seyrini takip etmek için Gelibolu’ya gider. Türklerin ağır kayıplar verdiğini görünce umutla geri döner. Ancak Suriye’deki destekçilerinin dağıtılmış olduğunu görünce planlarını ertelemek zorunda kalır.[72]

Şerif Hüseyin Osmanlı gelenlerinin güvenini pekiştirmek için oğlu Faysal’ı Eylül 1915’te İstanbul’a gönderir. Ancak bu ziyaretin altındaki gizli amaç Faysal’ın dönüşte Suriye’ye uğrayarak El-Fettat Cemiyeti ile isyan konusunda bağlantı kurmasıdır. 1916 yılı başında Harbiye Nazırı ve Başkomutan vekili Enver Paşa Suriye, Filistin ve Medine’yi içeren bir geziye çıkar. Gezinin amaçlarından bir tanesi Cemal Paşa’nın tepki çeken uygulamalarının kötü etkisini yok etmektir. Bu gezi sırasında Şerif Hüseyin tarafından iyi karşılanır, kendisine dostluk simgesi olarak kılıç hediye edilir. Bu davranışı ile muhataplarında Osmanlı’nın dostu olduğu hissini uyandırır. Yapılan törenlerde Türk-Arap dostluğunu vurgulayan ateşli nutuklar söylenir.[73] Ziyaretin görünüşte hoş geçmesine karşın Osmanlı liderlerine öfke duyan Arapların Enver Paşa’ya bu ziyaret sırasında düzenlemeyi düşündükleri suikast Faysal tarafından güçlükle önlenir.[74]

Cemal Paşa’nın anılarında Şerif Hüseyin önemli bir yer tutar. Paşa ona güvenmediğini ancak onun gibi bir ayağı çukurda bir yaşlının İslam aleyhine yabancılarla birleşeceğini hiç düşünmediğini, zira son ana kadar Osmanlıya yardım edeceğini söylediğini yazar. Faysal’ın da babasının planları uyarınca İstanbul’a gelerek padişahı ve nazırları “ceddi olan Hazreti Peygamberin tertemiz ruhuna yemin ederek” kandırdığını söyler. Şerif Hüseyin’in İslam’a, kendi aralarında çatışma yaratarak topraklarının elden çıkmasına sebep olan Endülüs şeyhlerinden daha büyük kötülük yaptığını ve ona olan öfkesinin hiçbir şekilde yatışmayacağını da ekler.[75]

Cemal Paşa Arap isyanının inkar edilemez belirtilerini gördüğünde Arapları Osmanlı tarafına çekme umuduyla hareket eder. Bu amaçla bir Arap aydınlarından oluşan bir heyetinin Çanakkale cephesini ziyaret etmesini sağlar. Bu ziyaret ile İngilizlerin Arap bölgelerinde Osmanlı’ya isyan yönündeki faaliyetlerine engel olmayı, Türklerin kazandığı başarıların Araplar tarafından yerinde görülmesini ve bu sayede Osmanlı’ya olan bağlılıklarının artmasını hedeflemiştir.[76] Emrindeki birliklerin çoğunu takviye amacıyla Çanakkale’ye gönderdiği için isyanın başlaması durumunda bölgenin kısa zamanda kaybedilebileceği öngörüsünde bulunur. Ancak aydınların sadakatinden o denli emindir ki isyan ihtimalini zayıf görür.[77]

1917 yılı Rusya’da gerçekleşen devrimden sonra işbaşına gelen yeni yönetim kendinden önce yapılmış gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna açıklamıştır. İngiltere ve Fransa’nın Suriye ve Lübnan’ı aralarında paylaştıkları Skyes-Picot Antlaşması bu şekilde ortaya çıkınca Cemal Paşa son bir umutla antlaşmanın bir örneğini Faysal’a gönderip isyandan vazgeçmesini önerirse de sonuç alamaz.[78]

Hazırlıkları yapılan isyan 5 Haziran 1916’da Mekke’de başlatıldı. Şerif Hüseyin geniş kitlelerden destek almak için isyanın sebeplerini saydığı bir beyanname yayımlatır. Burada saydığı sebepler İTC’nin kötü yönetimi ve din dışı uygulamaları başlıkları altında özetlenebilir.[79] Abdulah isyanın sebeplerini şöyle belirtir: “İttihatçıların dar görüşlülükleri yüzünden hilafet ve saltanat idaresini kendilerince meşruti bir milli hükümete çevirmeleri ve Müslüman arap hükümranlığını batı ruhuyla işlenmiş zorba bir yönetimle değiştirmeleri yüzünden Araplarla Türkler arasındaki bağlar koptu”.[80]

Arap isyanına Haşimiler dışındaki Araplar pek ilgi göstermemiştir. Cemal Paşa’ya göre bunun sebeplerinden biri 1915’te kendi yürüttüğü tahkikatlardır.[81] Bir diğer sebep de İngiliz yüzbaşısı T.E. Lawrence’ın Arap güçleri arasında yer almasının yarattığı tepkidir. Abdullah önde gelen bazı Arapları kendisine “şu kızıl surat da kim oluyor ve ne maksatla buraya geldi?” şeklinde soru yönelttiklerini aktarır.[82]

Osmanlıların bölgedeki kentleri Araplara yavaş yavaş kaptırmaları sebebiyle 1917 yılından sonra daha ılımlı bir tutum takındıkları görülür. Bunda Almanlardan gelen telkinlerin de etkisi olmuştur. Bu amaçla Araplara karşı sert uygulamaları ile tanınan Cemal Paşa Suriye valiliği görevini bırakıp İstanbul’a döner. Dönemin sadrazamı Ahmet İzzet Paşa ise Mustafa Kemal’den kendisine ulaşan ve bölgenin savunması iyice zayıfladığı için Faysal ile müzakereye başlamak gerektiğini bildiren mektubundan Rauf Bey’e bahseder.[83]

Şerif Hüseyin başlattığı isyana İslam dünyasından yeterli desteği bulamasa da, Osmanlı’ya isyan ettiği için ajan sayılsa da[84], halifeye ihanetten dolayı hakkında ölüm fetvası çıkarılsa da İngilizlerin 45 milyon sterlini bulan maddi yardımı[85] ve askeri destekleri sayesinde Arap Yarımadası’nı Osmanlıların elinden almayı başarmıştır. İsyan başarılı olmuş ancak birleşik tek bir Arap devleti yerine 25 Nisan 1920’de San Remo’da alınan kararlar gereğince Irak, Filistin, Suriye ve Lübnan krallıkları kurulmuş, bunlardan Suriye ve Lübnan Fransa’nın, diğerleri ise İngiltere’nin kontrolüne verilmişti.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Arap Yarımadası’nda sadece Yemen Arapları Osmanlı devletine sadık kalmışlardır. Suriye’de yaşayan Araplar bağımsızlık yolundaki çabalarıdoğrultusunda Nad-el Arap adlı bir cemiyet kurmuşlardı. Bu cemiyet Arap isyanının başarı kazanmasından cesaret alıp ortamın uygun olmasından yararlanarak 26 Ekim 1918’de Hatay’da bağımsız bir devlet kurduklarını açıkladılar. Ancak Osmanlı birlikleri kısa süre içinde kenti ele geçirip bu devlete son verdiler.[86] 30 Eylül 1918’de Arap ve İngiliz birlikleri Şam’ı ele geçirdiler. 5 Ekim 1918’de Faysal Suriye’de bir Arap krallığı kurulduğunu ilan etti ancak bu devlet İngiliz ve Fransızlar tarafından tanınmadı. Hicaz’ın doğusunda bulunan Necd bölgesindeki bağımsız Arap krallığı da Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı aleyhinde faaliyetlerde bulunmuştur. Bölgenin kralı Abdülaziz as-Suud İngilizlerden aldığı para karşılığında Irak’taki İngiliz birliklerini Osmanlılara karşı desteklemiştir.[87]

Bağımsızlık yolundaki tüm uğraşlarına karşın 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Arap toprakları İngiliz ve Fransızların manda yönetimine girdi. Bu durum Araplar için büyük bir hayal kırıklığı demekti. Bağımsızlık rüyaları yarım kalan Araplar artık kendilerini gerçekçi olmak zorunda hissetiler.

6- Milli Mücadele Döneminde Türk-Arap İlişkileri

Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra 1919’da Paris’te, 1920’de San Remo’da toplanan iki konferans Arapların geleceği açısından önemli gelişmelere sahne olmuştur. Bağımsız bir devlete sahip olmayı uman Araplar bunun yerine yaşadıkları toprakların dört ayrı devlet arasında bölüşülmesine katlanmak durumunda kalmışlardır. Arap İsyanı sırasında Arapların yanında çarpışan T.E. Lawrence bu konferanslarda Arapların kendi kaderlerini tayin hakları için mücadele etmiş, istediğini elde edemeyince hayal kırıklığına uğramıştır. Öyle ki Lawrence kendisine verilen Şövalyelik, Şeref Nişanı ve Sir ünvanı gibi ünvanları dahi reddetmiş, yeni yönetimin Araplar açısından türk yönetiminden daha kötü olduğunu söylemiş, tutulmayacak sözler uğruna Arapları kışkırttığı için üzüntü içinde olduğunu belirtmiştir.[88] Faysal ise hem halkının hem de İtilaf devletlerinin kabul edeceği bir çözüm için uğraşmış ancak başaramayınca halk arasında Suriye’yi Fransızlara satmakla suçlanmıştır. Yahudilerin yeni yurdu olacağı ilan edilen Filistin’de de benzer tepkiler ve hayal kırıklığı vardı. Filistin Meclisleri Yüksek Komitesi Kudüs’teki Amerikan temsilciliğine şöyle yazmıştır: “Eğer Türkiye’ye baş kaldırdıysak, bu sadece haklarımızı öne sürmek içindi, ve ittifakımızın ülkemizi böleceğini ve ardından da sömürgeleştirileceğini önceden görebilseydik, Türklere karşı husumetimizi ilan etmezdik.”[89]

Arapların yeni durumdan hoşnut olmamalarını sağlayan sebepler şöyle özetlenebilir: 1-Bağımsız devlet kuramayışları, 2-Kendi aralarında fikir ayrılıkları yaşamaları ve bölünmeleri, 3-İngiliz destekli Ermeni devleti kurulacağı söylentisi, [90] 4-Hıristiyan Arap ve Müslüman Arap arasındaki ayrımların artması, 5-Yeni yöneticileri ile duygusal yakınlık kuramamaları. Oluşan yeni durum üzerine Emir Şekib Arslan şöyle demiştir: “Cemal Paşa savaş döneminde Arap bölgelerinde İtilaf devletlerine hizmet ederken, İtilaf devletleri de savaştan sonra Türklere hizmet etmiştir.”[91] Aynı durumu yerel yönetici Muhammed Ali el-Acloni şöyle ifade eder: “Şimdi sömürme sırası Avrupalılara geçti.”[92]

Araplar arasında huzursuzluğun iyice arttığı bu dönemde Anadolu’nun güneyinde Fransızlara karşı gösterilen direniş Arap halkı için da bir umut kaynağı olmuştur. Bölgenin durumunu aktaran raporlarda “Günden güne Türk husumeti yerine Türk muhabbeti kaim oldu (yerine geçme)” şeklinde ifadelere rastlanır.[93] Mısır’daki İngiliz karargahının 20 Ekim 1919 tarihli raporu da Şam, Halep ve Musul’da Türklere karşı giderek artan bir sempatinin doğduğu yazar.[94] Doğaldır ki Türk milliyetçileri Araplar arasında uyanan Türk yanlısı bu ortamdan faydalanmışlardır. Mustafa Kemal bizzat yazdığı pek çok beyannameyi Türklerin yoğun olarak yaşadığı Şam ve Halep’teki halka ulaştırmış, uyanmış olan yabancı karşıtlığını körüklemiştir. Bunlardan birinde Suriye halkına İslam etrafında kenetlenmeyi önerir, ayrıca Bursa ve Konya’nın düşman birliklerinden temizlendiğini haber verir.[95] (Mustafa Kemal ve milli mücadelenin diğer önderlerinin Arap vilayetlerinde görev yaptıkları, bölgeyi ve halkını iyi tanıdıkları akılda tutulmalıdır.) Mustafa Kemal her ne kadar İslamcılık politikası uygulamadıklarını ancak İtilaf devletlerini tedirgin etmek için bunu bir dayanak noktası olarak kullandıklarını söylese de[96] Türklerin Araplara yönelik propaganda faaliyetlerinde din kardeşliği unsuru her zaman vurgulanmıştır. Ayrıca işgalcilere karşı kazanılan başarıların büyütülmesi ve Rusya’da Bolşeviklerden yardım alındığının vurgulanması da başvurulan yöntemlerden bazılarıdır. Bu propaganda faaliyetlerinin etkisi ile iki taraf arasında gittikçe artan yakınlaşma kendini çeşitli şekillerle açığa vurur. Suriye ve Tunus’da yayımlanan gazeteler tek bağımsız Müslüman ülke olan Türkiye etrafında toplanma çağrısı yapar.[97] Pek çok direniş örgütü kurulur, bunlardan Suriye’dekiler Suriye-Filistin Kuvay-ı Osmaniye Heyeti başkanı olan Özdemir Bey’in yönetimi altında birleşmişlerdir. Özdemir Bey bölge Araplarının Türk Kuvay-ı Milliye’si geldiği takdirde iltihak edeceklerini bildirdiklerini bölgedeki gözlemleri ışığında yazar.[98] (Mustafa Kemal’in onayı ile Özdemir Bey bir süre için Antep müdafaası komutanlığını da üstlenmiştir,[99] Kasım 1920’den sonra Türkler işgalcilere karşı çarpışan Araplara askeri destek sağlar. Özellikle Suriye’de Türk propagandası o denli etkili olur ki Suriye’deki Fransız temsilcisi Georges Picot Sivas’a giderek Kilikya’yı boşaltma konusunda Türk milliyetçileri ile görüşme yapar.[100] Fransızlarla 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması’ndan sonra Araplar arasında işgalcilere karşı kıpırdanmalar zirve noktasına ulaşmıştır.

Arapların Türklere karşı bakışlarının olumlu bir yöne döndüğü bu dönemde Meclis-i Mebusan’da kabul edilen Misak-ı Milli’nin birinci maddesi Araplarla nüfus olarak çoğunlukta oldukları bölgelerde kendi kaderlerini belirleme hakkı tanır. Aynı hakkı Mustafa Kemal’de Araplara tanır: “..bizim kendi hududumuz dahilinde olduğumuz gibi Suriyeliler de kendi hududu dahilinde ve hakimiyet-i milliye esasına müstenid (dayanan) olmak üzere serbest ve müstakil olabilirler.”[101]

Anadolu hükümeti kaybedilen Osmanlı topraklarını kurtarma hayaline kapılmaz, dikkatini Anadolu topraklarını kurtarmaya odaklar. Misak-ı Milli’nin ilgili maddesinde Araplar ile yeni bir çatışma yaratmamak için Anadolu’nun güneyinde Türk yurdunun sınırı konusunda açık bir belirleme yapılmaması da dikkat çekicidir.[102] Bu konuda İsmet İnönü şöyle der: “Biz milli mücadeleye başladığımız zaman Araplara gösterilebilecek saf yürek ve iyi niyet delilini hiçbir tereddüde mahal vermeyecek surette göstermiştik. Bizim bulduğumuz hal şekli şudur: Osmanlı İmparatorluğundan çıkan Türk milleti Araplar üzerinde herhangi bir amaç iddiasından kesin surette vazgeçiyor ve Arap milletini kendi evinde, kendi kaderinin sahibi olarak yaşamak salahiyetinde görüyor ve gösteriyordu.”[103]

Bu dönemde Haziran 1919’da Faysal ile Mustafa Kemal arasında bir antlaşma imzalandığı söylentisi yayılır. Haziran 1919’da imzalandığı söylenen bu antlaşmaya göre taraflar işgalcilere karşı birlikte savaşacaktı, ayrıca hilafete ve Türk devletine sadık kalmaları şartıyla yeni bir Arap devleti kurulması da öngörülmüştü.[104]İngiliz resmi belgeleri[105] sayesinde maddeleri hakkında bilgi edinebildiğimiz bu antlaşmanın gerçekte var olup olmadığı hakkında şüpheler vardır zira taraflardan hiçbiri resmi bir açıklama yapmamıştır. Genel kanı, bu antlaşmanın İtilaf devletlerini endişeye sevk etmek için uydurulmuş olduğudur.[106]

Varlığı doğrulanamayan başka bir görüşme de Mustafa Kemal ile T. E. Lawrence arasındadır. Lawrence’ın 1926’da görüştüğü bir araştırmacıya söylediğine göre[107]Mustafa Kemal Pantürkler olarak bahsettiği İTC ve yönetici kadrosunun Türk çıkarlarını doğuda gördüğünü, bu yüzden Mısır ve Mezopotamya’yı önemsemediğini, hatta kaybından mutluluk duyacaklarını söylüyordu. Ancak Mustafa Kemal’in Pantürkist görüşleri makul bulmadığı , Arapları yeni kurulacak Türk devletinin uyruğu yapmayı düşünmediği göz önüne alınırsa bu görüşmede söylendiği iddia edilen sözlerin kıymeti hakkında şüpheler uyanmaktadır.

Anadolu’da bağımsızlık mücadelesini yürüten ekip Irak’taki Araplarla da temas sağlamıştır. Mustafa Kemal’in Irak’taki İngiliz yönetiminin devrilmesine ilişkin çabaları hem İngiliz resmi belgeleri hem de Ankara’daki Sovyet diplomatı Aralov’un yazdıkları sayesinde bilinmektedir.[108] Nitekim Irak’ın güney ve orta kesimlerinde 1920’de İngilizlere karşı başlatılan isyanda Mustafa Kemal hükümetinin katkısı olduğu İngilizlerin ortak görüşüdür.[109]

Milli Mücadele yıllarında Araplar ile yürütülen temaslar sırasında İslam Birleşik Milletleri denebilecek bir teşkilat kurma girişimlerine rastlanır. Bu girişimlerde Burdur mebusu Mehmet Akif, 1921’de Büyük Millet Meclisi başkanvekili olan Hamdullah Suphi Bey de çaba harcamış, hazırlık toplantılarında görüşülecek gündemi Mustafa Kemal bizzat kendisi hazırlamıştır.[110] Birkaç kez denenmiş olan bu girişim başarılı olamamış olsa da taraflar arasındaki dayanışmayı arttırdığı söylenebilir.

1921 yılı ortalarında Yunanlılar batı cephesinde saldırılarını arttırmışlardır. Aynı dönemde Fransız hükümeti de Ankara Antlaşması’nın yapılması için Büyük Millet Meclisi ile temaslar yürütüyordu. Bu şartlar altında Suriye ve çevresindeki Türk faaliyetleri 21 Temmuz 1921’de durdurulmuştur.

7- Sonuç

Yüzyıllarca dengeli yürüyen Türk-Arap ilişkilerinin 1830-1923 arasında inişli çıkışlı bir seyir izlediği görülmektedir. Değişen dünya şartlarının etkisinde kalan taraflar bir yandan ilişkileri sürdürmek istemişler, diğer yandan birbirleri aleyhine faaliyetlerde bulunmuşlardır. Namık Kemal’in birinci bölümde alıntıladığımız sözündeki gibi Türklerle Araplar birbirlerine ne kadar yakın olursa olsunlar Ortadoğu’da güç ve liderlik toplumların kaderini belirlemede her zaman en önemli etken olmuştur.[111]

Dönemin tanıkları yaşananları şu şekilde değerlendirmişlerdir:

İsmet Paşa “Arap milliyetçileri yabancılar aracılığıyla Türklerden haksız yere isteklerden bulunup bir şeyler koparmaya çalıştılar” der.[112]

Emir Şekib Arslan “Araplar içinde din ve şark birliğini dikkate almayan ve İngiltere’nin zaferini Arapların zaferiyle bir tutanlar bulunmaktaydı. Ancak bizzat kendileri bu birliği açıkça görmezden gelip su katılmadık Türk milliyetçiliği yapan Turancıların, aynı birliği görmezden gelip Arap milliyetçiliği yapanları cezalandırmaya hakları olamazdı.” derken iki tarafın da kusurlu olduğunu anlatmak ister.

T.E. Lawrence “Pek çok şeyi göze alarak girişilen bir maceradan sonra ulaşılan son adaletli bir sondu; ancak zaferin kazanılmasından sonra yavaş yavaş kendini gösteren bir hayal kırıklığı yaşanmış; ardından da bu uğurda savaşan insanların ümitlerinin ve beklentilerinin boşa gittiği, kasvetli bir karanlık egemen olmuştu.”[113] der.

Cemal Paşa olacaklar hakkında uyarılmasına ve ilgili belgelerin önüne konmasına karşın Faysal’ın bu sonucu görememesini “yalnızca bir saltanat hırsından ileri gelmiyorsa siyasi bir körlükten başka bir şeye bağlanamaz” şeklinde değerlendirir.[114]

Varılan sonuçla ilgili Abdullah’ın yorumu ise şöyle olur: “Ne yazık ki (Osmanlıdan) bu ayrılış korktuğumuzun başımıza gelmesine engel olmadı, hatta daha kötüsü meydana geldi. Türkler her istediklerini yaptılar, fakat her durumda Türklüklerini korudular. Bizlerse farklı gruplara ve fırkalara ayrıldık. Her birimiz başımıza ayrı birer yönetici seçtik, her kafadan farklı bir ses çıkar oldu.” [115]

Bir yabancı kaynak, Impact International dergisi ise şu yorumda bulunur: “Osmanlı Halifeliğine karşı ayaklandıkları günden bu yana, Arapların kendi kendilerini yıkmak sendromu sona ermemiştir…..Yalvarmalarla barış satın alınamaz”[116]

Yaşanan olayların önümüze koyduğu sonuç şudur: Çöküş devrindeki Osmanlı İmparatorluğu ardı ardına bünyesinden ayrılan etnik unsurları kontrolü altında tutmaya çalışırken ciddi hatalar yapmış, kendine yeni düşmanlar edinmiştir. Buna karşın Araplar ise bağımsızlık yolunda ilerlerken Osmanlı’ya karşı yabancı devletlerin yardımına o denli güvenmişlerdir ki, gelişen siyasi olaylar bu seçimdeki büyük yanlışı onlara çok açıkça göstermiştir.

8-Kaynakça

1-Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, Cilt I, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, 2. baskı, 1992

2-Selim Ali Selam, Beyrut Şehremininin Anıları 1908-1918, Klasik Yayınları, 2. baskı, 2009

3-Cemal Paşa, Hatıralar, İş Bankası Yayınları, 1. baskı, 2008

4-Emir Şekib Aslan, İttihatçı Bir Arap Aydınının Anıları, Klasik Yayınları, 2. baskı

5-T. E. Lawrence, Bilgeliğin Yedi Direği, Cilt 1, Rey Yayıncılık, 1. baskı, 1991

6-Hasan Kayalı, Jön Türkler ve Araplar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2. baskı, 2003

7-Kral Abdullah, Biz Osmanlı’ya Neden İsyan Ettik, Klasik Yayınları, 6. baskı, 2007

8-Mustafa Oral, “Ulusal Bağımsızlık Savaşı Yıllarında Türkiye’de Hilafet ve Saltanat Sorunu”, Atatürk Yolu, Nu.V/18 (Kasım 1996)

9-Mehmet Derviş Kılınçkaya, Arap Milliyetçiliği ve Milli Mücadele’de Türkiye-Suriye İlişkileri, basılmamış doktora tezi, Ankara, 1992

10-Selçuk Günay, “II. Abdülhamit Döneminde Suriye ve Lübnan’da Arap Ayrılıkçı Hareketlerinin Başlaması ve Devletin Tedbirleri”, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi Sayı 28(1995):85-108

11-Ömer Osman Umar, “Arap Milliyetçilik Hareketinin Doğuşu ve Gelişmesi”, Askeri Tarih Bülteni Sayı 51(2001):75-85

12-Ömer Osman Umar, “Aziz Ali El-Mısri ve Osmanlı Devletine Karşı Faaliyetleri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 13 Sayı 1(2003):419-436

13-Hüseyin Opruklu, Türkiye-Suriye İlişkileri (Atatürk Dönemi), basılmamış yüksek lisans tezi, İzmir, 2006

14-Zişan Şirin Ayrancı, Türkiye-Suriye İlişkileri, basılmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir, 2006

15-Haluk Ülman, 1. Dünya Savaşı’na Giden Yol ve Savaş, İmge Yayınevi, 3. baskı, 2002

16-H. Bayram Soy, “Arap Milliyetçiliği: Ortaya çıkışından 1918’e kadar”, bilig sayı 30(2004), 173-202

17-Hasan Karaköse, “Yahudilerin Filistin’e yerleşme girişimleri ve Süleyman Fethi Bey’in Layihası (1911)”, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5 Sayı 1(2004), s. 43-57

18-Servet Avşar, “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devletinin Cihat İlanı ve Propaganda”, Askeri Tarih Bülteni, sayı 51(2001):35-74

19- Salahi Sonyel, “Albay T. E. Lawrence Haşimi Araplarını Osmanlı İmparatorluğuna Karşı Ayaklanmaları için Nasıl Aldattı”, Belleten Cilt LI, Sayı 199(1987): 231-287

20-Salahi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 3. baskı, 1995

21-Salahi Sonyel, “İngiliz Belgelerine Göre Mustafa Kemal-Lawrence Görüşmesi”, Belleten CLII, :1695-1699

22- Serpil Sürmeli, “Çanakkale Çephesi’nde Arap İlmi Heyeti ve Uryanizade Ali Vahid Efendinin Anıları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 53 Cilt XVIII(2002): 373-405

23- Kadir Kasalak, “Irak’ta Manda Yönetiminin Kurulması ve Atatürk Dönemi Türkiye-Irak İlişkileri”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı 9 (2007):187-201

24- Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, 14. baskı, İstanbul, 2009

9- Ekler

Skyes-Picot Gizli Antlaşmasına göre Arapların yaşadığı bölgelerin İngiliz ve Fransızlar arasında paylaşılması (Kaynak: Opruklu, s.222)

DİPNOTLAR

[1] Hasan Kayalı, Jön Türkler ve Araplar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2. baskı, 2003, s.40

[2] Kral Abdullah, Biz Osmanlı’ya Neden İsyan Ettik, Klasik Yayınları, 6. baskı, 2007, s.16

[3] Kral Abdullah, a.g.e., s.17-19

[4] T. E. Lawrence, Bilgeliğin Yedi Direği, Rey Yayıncılık, Cilt 1, s.37

[5] Mustafa Oral, “Ulusal Bağımsızlık Savaşı Yıllarında Türkiye’de Hilafet ve Saltanat Sorunu”, Atatürk Yolu, Nu.V/18 (Kasım 1996), s.157

[6] Mehmet Derviş Kılınçkaya, Arap milliyetçiliği ve Milli Mücadele’de Türkiye-Suriye İlişkileri, basılmamış doktora tezi, Ankara, 1992, s.31

[7] Selçuk Günay, “II. Abdülhamit Döneminde Suriye ve Lübnan’da Arap Ayrılıkçı Hareketlerinin Başlaması ve Devletin Tedbirleri”, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi Sayı 28(1995), s. 87

[8] Ömer Osman Umar, “Arap milliyetçilik Hareketinin Doğuşu ve Gelişmesi”, Askeri Tarih Bülteni Sayı 51(2001), s.76-78

[9] Kılınçkaya, a.g.e., s.57

[10] Günay, a.g.e., s. 88

[11] Lawrence, a.g.e.,s.61

[12] Kılınçkaya, a.g.e., s.84

[13] Ömer Osman Umar, “Aziz Ali El-Mısri ve Osmanlı Devletine Karşı Faaliyetleri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 13 Sayı 1(2003), s.426

[14] Hüseyin Opruklu, Türkiye-Suriye İlişkileri (Atatürk Dönemi), basılmamış yüksek lisans tezi, İzmir, 2006, s. 44

[15] Günay, a.g.e., s.99

[16] Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, 14. baskı, İstanbul, 2009, s. 364

[17] Zişan Şirin Ayrancı, Türkiye-Suriye İlişkileri, basılmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir, 2006, s. 16

[18] Kayalı, a.g.e., s. 36

[19] Kayalı, a.g.e., s.166

[20] Kral Abdullah, a.g.e., s. 74

[21] Kayalı, a.g.e., s.177

[22] Selim Ali Selam, Beyrut Şehremininin Anıları 1908-1918, Klasik Yayınları, 2. baskı, 2009, s. 97

[23] Kayalı, a.g.e., s. 28 ve 94

[24] Umar, Arap Milliyetçilik Hareketinin Doğuşu ve Gelişmesi”, Askeri Tarih Bülteni Sayı 51(2001), s. 75

[25] Kayalı, a.g.e., s. 150

[26] Cemal Paşa, Hatıralar, İş Bankası Yayınları, 1. baskı, 2008, s.236

[27] Kayalı, a.g.e., s. 92-3

[28] Abdullah, a.g.e., s.37

[29] Kayalı, a.g.e., s.78

[30] Emir Şekib Aslan, İttihatçı Bir Arap Aydınının Anıları, Klasik Yayınları, 2. baskı, s.35

[31] Arslan, a.g.e., s.35

[32] Arslan, a.g.e., s.193

[33] Selam, a.g.e., s.95

[34] Haluk Ülman, 1. Dünya Savaşı’na Giden Yol ve Savaş, İmge Yayınevi, 3. baskı, 2002, s. 326

[35] Kayalı, a.g.e., s.140-141

[36] Umar, Arap Milliyetçilik Hareketinin Doğuşu ve Gelişmesi”, Askeri Tarih Bülteni Sayı 51(2001), s.79

[37] Opruklu, a.g.e.,s.45

[38] Cemal Paşa, a.g.e.,s. 72-73

[39] Kılınçkaya, a.g.e.,s.77

[40] Cemal Paşa,a.g.e., s.75

[41] Selam, a.g.e., s.9

[42] Cemal Paşa, a.g.e., s. 70

[43] Kayalı, a.g.e., s. 104-5

[44] Kayalı, a.g.e., s. 66

[45] Opruklu, a.g.e., s.31

[46] Opruklu, a.g.e., s.33

[47] Günay, a.g.e., s.100

[48] Selim, a.g.e., s. 132

[49] Lawrence, a.g.e., s. 42

[50] Osman Umar, “Aziz Ali El-Mısri ve Osmanlı Devletine Karşı Faaliyetleri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 13 Sayı 1(2003), s. 430

[51] Kayalı, a.g.e., s. 149

[52] Hasan Karaköse, Yahudilerin Filistin’e yerleşme girişimleri ve Süleyman Fethi Bey’in Layihası (1911), G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5 Sayı 1(2004), s. 50

[53] Ülman,a.g.e., s. 333

[54] Kayalı, a.g.e., s. 116

[55] Servet Avşar, “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devletinin Cihat İlanı ve Propaganda”, Askeri Tarih Bülteni, sayı 51(2001), s. 43

[56] Kayalı, a.g.e., s. 217

[57] Arslan, a.g.e., s. 101

[58] Selam, a.g.e., s. 166

[59] Kayalı, a.g.e.,s. 220

[60] Cemal Paşa, a.g.e., s. 235

[61] Kayalı, a.g.e., s. 218

[62] Cemal Paşa, a.g.e., s. 290

[63] Arslan, a.g.e., s. 101

[64] Cemal Paşa, a.g.e., s.247, 272, 331,334.

[65] Abdullah,a.g.e., s. 122

[66] Salahi Sonyel, “Albay T. E. Lawrence Haşimi Araplarını Osmanlı İmparatorluğuna Karşı Ayaklanmaları için Nasıl Aldattı”, Belleten Cilt LI, Sayı 199(1987), s.53

[67] Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, 14. baskı, İstanbul, 2009, s. 361

[68] Cemal Paşa, a.g.e.,s. 300

[69] Kral Abdullah, a.g.e., s. 28

[70] Cemal Paşa, a.g.e., s. 284

[71] Kılınçkaya, a.g.e., s. 92

[72] Lawrence, a.g.e., s. 48

[73] Arslan, a.g.e., s. 136

[74] Kılınçkaya, a.g.e., s. 93

[75] Cemal Paşa, a.g.e., s.181, 268, 329

[76] Serpil Sürmeli, “Çanakkale Çephesi’nde Arap İlmi Heyeti ve Uryanizade Ali Vahid Efendinin Anıları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 53 Cilt XVIII(2002): 374

[77] Cemal Paşa, a.g.e., s. 261

[78] Kılınçkaya, a.g.e., s. 107

[79] Cemal Paşa, a.g.e., s. 298

[80] Abdullah, a.g.e., s. 37

[81] Cemal Paşa, a.g.e., s. 289

[82] Abdullah, a.g.e., s.132

[83] Kılınçkaya, a.g.e., s.109

[84] Ömer Osman Umar, “Arap milliyetçilik Hareketinin Doğuşu ve Gelişmesi”, Askeri Tarih Bülteni Sayı 51(2001), s.84

[85] Hülagü, a.g.e., s. 141

[86] Opruklu, a.g.e., s.37

[87] Ülman, a.g.e., s. 328

[88] Salahi Sonyel, Albay T. E. Lawrence Haşimi Araplarını Osmanlı İmparatorluğuna Karşı Ayaklanmaları için Nasıl Aldattı, s.245, 247

[89] H.Bayram Soy, Arap milliyetçiliği: Ortaya çıkışından 1918’e kadar, bilig, sayı 30(2004), s.189

[90] Zekeriya Türkmen , Özdemir Bey’in Musul Harekatı ve İngilizlerin Karşı Tedbirleri (1921-1923) , ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, Sayı 49, Cilt: XVII(2001): 2

[91] Arslan, a.g.e., s. 194

[92] Kılınçkaya, a.g.e., s. 116

[93] Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı İstiklal Harbi Arşivi A:1/4282, K:567, D:42, F:45’ten aktaran Kılınçkaya, a.g.e., s.184

[94] Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, cilt I , s.177

[95] Şimşir, a.g.e., s. 215

[96] Kılınçkaya, a.g.e., s. 172

[97] Salahi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, Cilt II, s.232

[98] ATASE İHA, A:5/5404, K:756, D:13, F:14, 14/1,2,3,4,5,6,7 den aktaran Kılınçkaya, a.g.e., s. 192

[99] Kılınçkaya, a.g.e., s.190

[100] Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, cilt 1, s. 194

[101] TBMM gizli celse zabıtlarından aktaran Kılınçkaya,s. 172-3

[102] Kayalı, a.g.e., s. 231

[103] Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, Cilt I, s. 189

[104] Hülagü, a.g.e., s. 73

[105] FO .371/4232/123318 den aktaran Şimşir, s. 82

[106] Kılınçkaya, a.g.e., s. 158

[107] Salahi Sonyel, İngiliz Belgelerine Göre Mustafa Kemal-Lawrence Görüşmesi, Belleten CLII, s.1695

[108] Sonyel , Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, cilt II, s. 228

[109] Kadir Kasalak, Irak’ta Manda Yönetiminin Kurulması ve Atatürk Dönemi Türkiye-Irak İlişkileri, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı 9(2007), s. 189

[110] Hülagü, a.g.e., s. 101

[111] Kılınçkaya, a.g.e., s.223

[112] Kılınçkaya, a.g.e., s. 162

[113] Lawrence , a.g.e., s. 53

[114] Cemal Paşa, a.g.e., s. 323

[115] Kral Abullah, a.g.e., s. 115

[116] Impact International, 15:19, Londra, 11 Ekim 1985, s.9

DUYURU : UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İÇİN BİZE DESTEK OLUN /// GENÇLERİMİZİ BU TUZAKTAN BİRLİKTE KURTARALIM


DUYURU : UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İÇİN BİZE DESTEK OLUN /// GENÇL ERİMİZİ BU TUZAKTAN BİRLİKTE KURTARALIM

GENÇLERİN YENİ GÖZDESİ : KROKODİL VE BONZAİ

Eroinden 3 kat daha ucuza imal edilebilmesi sebebiyle, kolay edinilebilen gaz, tiner gibi uçucu maddelerin kaynatılmasıyla elde edilen ve damardan enjeksiyonla ilk uygulamada bağımlılık yapan bu ev yapımı uyuşturucu, dokularda kangren, çürüme, organ kaybı, saç ve diş kaybı, mental bozukluklar gibi ölümcül etkilere sahip.

Uzmanlar, kas dokusunu içten dışa doğru çürüten ve son safhada kangren, etlerde dökülme gibi etkileri olan bu korkunç uyuşturucunun, Türkiye’de de yaygınlaşmasından endişe ediyor.

Rusya’da 2.5 milyon kişinin bağımlısı olduğu ve ortalama yaşam süresini kullanıma başladıktan sonra 2.5 – 3 yıla kadar düşüren bu uyuşturucu, ilk kullanımdan sonra kısa zaman içinde cilt renginin yeşile dönmesine ve kangrene sebep oluyor. Kan damarlarındaki patlama yüzünden organlarını kaybeden bağımlıların çoğu beyin hasarı ve konuşma bozukluğu gibi etkilerden muzdarip.

Rusya’da gençler arasında kullanımı virüs gibi yayılan bu uyuşturucu dünyaya, 2002 yılında Sibirya ve Rusya’nın kuzey bölgesinden yayılmaya başladı ve kısa sürede kullanımı katlanarak arttı. Sadece 2011 yılında, Rusya Federal Uyuşturucu Kontrol Servisi 65 milyon doz uyuşturucuya el koydu.

CUMHURİYET YAZARI MUSTAFA BALBAY’DAN BONZAİ YORUMU

İstanbul’da orta halli bir aile düğününde resmi işlemler bittikten sonra gençlerin göbek atması için başlayan yüksek tonlu müziğin sözleri karşısında donup kaldım. Gençlerin tüm eklem yerlerini sarsarak dans ettiği şarkının sözleri tam bir “bonzai güzellemesi” idi.

Son dönemde medyada da sık yer alan, bulunması hiç de zor olmadığı anlaşılan, bonzai diye bilinen sentetik uyuşturucu demek ki insanların günlük yaşamına girmiş. Girmekle kalmamış, adeta bir yaşam biçimine, modaya dönüşmüş.

Pistte dans edenlerin ne kadarı şarkının sözlerinin farkındaydı bilmiyorum ama, tümünün iyi eğlendiği kesindi.

Bu durumu konuyla ilgili olabilecek kesimlerle paylaştığımda benzer örnekler verdiler.

Önceki gün 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu törenlerine katıldıktan sonra Cumhuriyet Meydanı’nda yurttaşlarla sohbet ederken bir hemşire yanıma yaklaştı, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden bir kurumda çalıştığını söyledi, artan iş yüklerinden örnekler verdi. Özellikle bonzainin kolay ulaşılabilir olması nedeniyle adeta kullanım patlaması yaşandığını anlattı.

Uyuşturucu kullanımının böylesine yaygın hale gelmesi, akla ortaçağın veba salgınlarını getiriyor. Yine 9 Eylül törenleri sonrasında İzmir Kent Konseyi’nden bir başka grupla konuyu konuşurken şaşırtıcı bir durumu daha paylaştılar.

İzmir’de polis kimi uzmanlarla da işbirliği yaparak uyuşturucunun zararlarının öğrencilere anlatılması için bir eğitim planlamış. Potansiyel hedef olan kimi okullara gidip bu salgınla ilgili bilgilendirme yapılmış.

Sonuç ne olmuş dersiniz?

O güne dek hiç uyuşturucu ile ilgisi olmayan öğrenciler, “acaba bu nedir, birdeneyelim” deyip bonzai ile tanışmışlar.

Bu da gösteriyor ki, bilinçsiz bilgilendirme gerçek anlamda eğitim olmuyor. Yerine göre ters etki bile yapabiliyor.

Özellikle okul çağındaki kuşağı sardığı anlaşılan bonzai ile mücadele giderek toplumsal bir sorun haline geliyor.

Hükümetin bu ve benzeri konulardaki icraatı iki ana temele oturuyor. Birincisi hemen bundan da ideolojik bir fayda üretip propagandaya girişiyor. Örneğin kamuoyunca tanınmış, dik duruşu ile bilinen kimi sanatçılara hemen “uyuşturucu kullanıyor” yaftası yapıştırıyorlar. Oysa bununla gerçekten mücadele edilecekse öncelikli yapılması gereken; kimlerin kullandığından çok bu ticaretin kimin elinde olduğunu, piyasayı kimin yönettiğini ortaya çıkarmaktır.

İkincisi de sert bir yasakçılığa gitmek. Polisin iyi niyetli bir eğitim projesinden çıkan sonuçlar, yasağın tek başına çözüm olmadığını gösteriyor.

Uyuşturucu dünya tarihinde önemli bir kitle imha ya da devlet çökertme silahı olarak da kullanılmıştır. Bunun tarihteki önde gelen örneği, Çin’de 19. yüzyılda yaşanan afyon savaşlarıdır.

Batı, Çin’i klasik savaş yöntemleriyle yenemeyeceğini, sömürge haline getiremeyeceğini anlayınca, savaşçılığı ile tanınan Çinlileri etkisiz hale getirmenin yolunu buldu. Onları afyonla tanıştırdı. Afyon kullanmaya başlayan dinç, savaş sanatı ustası Çinli gençler sokak köşelerinde uyuşuk uyuşuk yatar oldu. Bunu fark eden Çin yönetimi, limanlardaki gizli afyon depolarına baskın düzenleyip afyon ticaretini bitirmeye çalıştı. Ancak biraz geç kalmıştı. Bu mücadelesi savaş getirdi ve yenildi. Sonuçta Batı’ya olağanüstü ayrıcalıklar tanımak zorunda kaldı.

Türkiye’deki güncel durum, başta bonzai olmak üzere uyuşturucunun ürkütücü bir hızla yayıldığını gösteriyor.

Bununla mücadelede birinci yol, gençlerimizi anlamak, onların yaşam sevincini artıracak bir Türkiye yaratmak…

EĞER ÇEVRENİZDE BU TÜR UYUŞTURUCU SATAN KİŞİLERİ GÖRÜR YADA DUYARSANIZ, SADECE ŞÜPHE DAHİ OLSA LÜTFEN BİLDİRİNİZ. KİMLİĞİNİZ KESİNLİKLE GİZLİ TUTULACAK VE İHBARINIZ RESMİ KURUMLAR NEZDİNDE TİTİZLİKLE TAKİP EDİLEREK SONUÇLANDIRILACAKTIR.

BU TÜR UYUŞTURUCULAR GENELLİKLE 18-28 YAŞ ARASI GENÇLİĞİN TAKILDIĞI CAFE, PUB, BAR TÜRÜ YERLERDE SIKLIKLA KULLANIMA SUNULUYOR. EĞER BÖYLE BİR ALIM – SATIM İŞİNE ŞAHİT OLDUYSANIZ YADA DUYUMUNUZ VARSA MUTLAKA TAKİBİNİ YAPARIZ.

İHBAR HATTIMIZA GİTMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

EĞİTİM DOSYASI : FULBRİGHT ANLAŞMASI TEK TARAFLI OLARAK FESİH VE “TÜRKİYE FULBRİGT EĞİTİM KOMİSYONU” DERHAL İPTAL EDİLMEK ZORUNDADIR


FULBRİGHT ANLAŞMASI TEK TARAFLI OLARAK FESİH VE "TÜRKİYE FULBRİGT EĞİTİM KOMİSYONU" DERHAL İPTAL EDİLMEK ZORUNDADIR

Türk Millî Eğitimini, Gayrımillî yapan Anlaşma "FULBRİGHT ANLAŞMASI”

Osmanlı devletini çökerten anlaşmalardan Balta Limanı Anlaşmasının bin beteri olan 1995 Gümrük Birliği Anlaşmasının, Türkiye Cumhuriyeti’ni ekonomik kıskaca aldığını, Türkiye’yi açık pazar yaptığını, üretime dayalı ekonomik yapıyı tümüyle ortadan kaldırarak, yerine tüketime dayalı bir yapı oluşturduğunu biliyoruz.

Türk Milli Eğitim sistemini altüst eden, Türkiye’yi parçalayacak alt yapıyı oluşturan ve Atatürk’ün Türk Milliyetçiliği fikir sistemini yok etmeyi planlayan bir anlaşma da ABD ile İsmet İnönü hükümeti (CHP) arasında 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan "Fulbright” Anlaşmasıdır.

ABD Fulbright bürosu, Fulbright komisyonu, Fulbright bursu, Fulbright kredisi, …vb çok sayıda ad altında, yalnız Türkiye’de değil, hemen bütün ekonomik, siyasal işgali altındaki ülkelerde çalışmalarını sürdürmektedir.

27 Aralık 1949 tarihli;

"Türkiye ve ABD Hükümetleri Arasında Eğitim Komisyonu Kurulması hakkındaki Anlaşma”nın en önemli özelliği; Türkiye’de kazanılacak Amerikan yanlısı kadroların eğitilme biçiminin saptanması ve bu iş için gerekli giderleri karşılama yöntemlerinin belirlenmesidir. Belirlemeler aynı zamanda, Amerika’nın Türkiye’ye göndereceği uzman, araştırmacı, öğretim üyesi adı altındaki personel için de yapılmaktadır. ABD’ye, Türkiye’de "yardım” edip "işbirliği” yapacak, geleceğin "Türk” yöneticilerini yetiştirmek üzere, Amerika’ya götürülecek Türk öğrenci, öğretim üyesi ve kamu görevlilerinin konumları da bu anlaşmayla belirlenmektedir.

Sözü edilen Anlaşmanın birinci maddesi şöyleydi:

"Türkiye’de Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu adı altında bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyon, niteliği bu anlaşmayla belirlenen ve parası T.C Hükümeti tarafından finanse edilecek olan eğitim programlarının yönetimini kolaylaştıracak ve Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanınacaktır."

Kurulacak komisyonun yetki, işleyiş ve oluşumu ile ilgili olarak 1.1 ve 2.1 alt maddelerinde ise şunlar vardır;

"Türkiye’deki okul ve yüksek öğrenim kurumlarında ABD vatandaşlarının yapacağı eğitim, araştırma, öğretim gibi eğitim faaliyetleri ile Birleşik Devletlerdeki okul ve yüksek öğrenim kuruluşlarında Türkiye vatandaşlarının yapacağı eğitim, araştırma, öğretim gibi faaliyetlerini; yolculuk, tahsil ücreti, geçim masrafları ve öğretimle ilgili diğer harcamaların karşılanması da dahil olmak üzere finanse etmek…

Anlaşmanın 5. maddesi, Türkiye’de Birleşik Devletler Eğitim komisyonunun kuruluşunu belirlemektedir. (Burası çok önemli)

"Komisyon; dördü T.C vatandaşı, Dördü de ABD vatandaşı (ki ikisi mutlak C.I.A ajanı olmuştur)olmak üzere sekiz üyeden oluşacaktır. ABD’nin Türkiye’deki diplomatik misyon şefi, komisyonun fahri başkanı olacak ve komisyonda oyların eşit olması halinde kararı komisyon başkanı verecektir.

Bu anlaşmayla, Milli Eğitim Bakanlığı’nda bugün çalışmalarını "etkin” bir biçimde sürdüren, personel politikalarından ders programlarına, pek çok konuda stratejik kararlar önerebilen, "Milli Eğitimi Geliştirme” adlı bir komisyon vardır. 1994 yılında 60 personeli olan bu komisyonda çalışanların üçte ikisi Amerikalıydı.

Amerikalıların Türk Milli Eğitimine 1949 dan beri süregelen ilgileri günümüze dek hiç eksilmedi.

Bu durum, 2007’de de böyledir ve FULBRİGHT COMMİSSİON adı altında Türk Milli Eğitimini biçimlendiren kurulun başında 2007’de Amerikan Büyük elçisi oturmaktadır. (bu gün de o kadar taviz verdiğimize göre bu şartlar muhtemelen aynı şekilde, belki de daha da ağır şekilde devam etmektedir. Bundan daha ağır ne olacaksa?)

Yalnızca Milli Eğitim’in değil, diğer pek çok bakanlıkların 1949’dan başlayarak Amerikalı uzmanlar güdümlendiğine ilişkin acı gerçek, Türkiye’yi Amerikan yarı- sömürgesi durumuna düşürerek Türk Milleti’nin anlına bu lekeyi süren ve bu anlaşmada imzası olan İsmet İnönü tarafından, yıllar sonra, 1963’de "timsah gözyaşlarıyla” şöyle itiraf etmişti.

"Daha bağımsız ve kişilik sahibi dış politika izlemesini istiyoruz. Herkes aynı şeyden söz ediyor. Nasıl yapacağım ben bunu? Karar vereceğim ve işi teknisyenlere havale edeceğim. Onlar ayrıntılı çalışmalar yapacaklar ve öneriler hazırlayacaklar.

Yapabilirler mi bunu?

Hepsini çevresinde uzman denen yabancılar dolu. İğfal etmeye çalışıyorlar. Başaramazlarsa işi sürüncemede bırakmaya çalışıyorlar. O da olmazsa karşı tedbir alıyorlar. Bir görev veriyorum sonucu bana gelmeden, Washington’un haberi oluyor. Sonucu memurlardan önce sefirden öğreniyorum.

Böyledir bu işler, peygamber edasıyla size dünyaları vaat ederler. İmzayı attınız mı ertesi günü gelmişlerdir. Personeli gelmiştir, teçhizatı gelmiştir, üsleri gelmiştir. Ondan sonra sökebilirsen sök. Gitmezler. Ancak bu sorunun üzerine vakit geçirmeden gitmek gerek. Yoksa ne bağımsız dış politika ne bağımsız iç politika güdemezsiniz. Havanda su döversiniz. Fakat sanmayın ki bu kolay bir iştir. Denediğinizde başınıza neler geleceği bilinmez…”

Türkiye’nin Şubat 1948’de 705 bin dolar olan döviz varlığını, Mayıs 1950’de eksi 12 milyon dolara; 1946’da 214 ton olan altın varlığını 1949 sonunda 123 tona indiren, ülkenin dağarcığında yeterince altın ve döviz bulunmasına karşın Amerika’dan borç alarak ülkeyi Amerikan güdümüne sokan İsmet İnönü’nün bu yüz kızartıcı açıklamaları karşısında:

"Madem bunları biliyordunuz, öyleyse niçin Amerika ile antlaşmalar yaparken Türkiye’ye Amerikalı uzmanlar dolmasına neden olacak maddelere imza attınız?” .. demek gerekiyor.

İşin gerçeği bu tür Amerikan patentli anlaşmaya Amerikancı diye idam edilen Menderes yerine İnönü’nün imza atması oldukça gariptir.

Eğer bu yazıyı uzun demeden okuduysanız zannediyorum,

Neden "Tarih bize yanlış öğretilmiş” dediğimizi,

Neden Ülkemizde ABD yurttaşlarının, Bakan hatta Başbakan olabildiğini,

Neden bizlere gerçek Atatürk’ün anlatılmadığını ; artık anlıyorsunuz demektir.

İşin garibi ise, 1949’dan bu yana gelen hiçbir hükümetin bu anlaşmayı yürürlükten kaldıralım dememesidir.

Türk Gencine gerçek Türk Tarihi’ni öğretmek boynumuzun borcu olmalıdır. Zirâ Türk Genci ‘nin cesaretinin de, ferasetinin de, idrâkinin de, inancının da kaynağı gerçek Türk Tarihi’dir. "Türk genci atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde güç bulacaktır." Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Selam ile…

Murat ÇALIK

***

Not: Bu yazıda Cengiz ÖNAKINCI’nın "Türkiye’nin Siyasi İntiharı Yeni- Osmanlı Tuzağı ”adlı kitabından ve Metin Aydoğan ‘ın "Türkiye Üzerine Notlar” kitabından alıntılar yapılmıştır.

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, ya da diğer bir adıyla Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu, 1949 yılında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan ikili anlaşma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen 13 Mart 1950 tarih ve 5596 sayılı kanun çerçevesinde çalışmalarına başlamıştır. Komisyonumuz, Türk ve Amerikalı üniversite mezunlarını, akademisyenleri, sanatçıları ve kamu görevlilerini eğitim, yaşam ve seyahat masraflarını kapsayan burslarla desteklemekte ve ABD’de eğitim almak isteyen Türk öğrencilere eğitim danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Komisyonumuz, Türk ve Amerikan halkları arasında eğitim ve kültürel değişim yoluyla ortak bir anlayış geliştirmek için kurulmuştur.

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu yönetimi, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır. Komisyonumuzun Yönetim Kurulu üyeleri, Türk ve Amerikan Hükümetleri tarafından atanmakta ve bu üyeler her iki ülkeyi temsil etmektedirler.

Komisyonumuzun bütçesi 1949 yılındaki kuruluşu itibariyle, Türk ve Amerikan Hükümetleri tarafından ortaklaşa oluşturulmaktadır. 2010 yılında kuruluşunun 70. yılını kutlayacak olan Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, kurulduğundan bu yana yaklaşık 6.500 Türk ve Amerikalı öğrenci ile akademisyene burs olanağı sağlamıştır. Fulbright mezunu Türk öğrenci ve öğretim üyeleri, ABD’deki çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek ülkemize faydalı çalışmalar yapmaktadırlar. Türkiye’ye gelen Amerikalı akademisyenler de, çeşitli dallarda gerçekleştirdikleri araştırmalar ve aldıkları eğitim ile alanlarına önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Programlarını tamamlayıp ülkelerine dönen Fulbrightlılar, görev aldıkları önemli pozisyonlarda, Türkiye ile bağlarını sürdürerek, Fulbright’ın amacını uygulamış ve gerçekleştirmiş olmaktadırlar.

Komisyonumuzun merkez ofisi Ankara’da olup, İstanbul’da da bir irtibat ofisi bulunmaktadır.

Geleceğimiz yıldızlarda değil, akıllarımızda ve kalplerimizdedir. Birbirini tamamlayan yaratıcı liderlik ve çağdaş eğitim, insanoğlu için umut dolu bir geleceğe yönelik ilk gerekliliklerdir. 40 yıl önce Amerikan Senatosu’na önerme ayrıcalığını yaşadığım uluslararası burs programı, liderliği, öğrenmeyi ve kültürlerarası anlayışı geliştirmeyi hedeflemiştir ve halen hedeflemektedir. Bu mütevazı programın paha biçilemez hedefleri vardır, çünkü uluslararası ilişkilerin geçmişteki içi boş ve güce dayalı sistem yerine daha medeni, akılcı ve insani temeller üzerine kurulmasını başarmıştır. Ben bu işe başladığım zaman buna inandım ve hala inanıyorum.

Senatör J.William Fulbright

Yönetim Kurulumuz

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu’nun faaliyetlerini denetleyen, kural ve politikalarını belirleyen bir Yönetim Kurulu bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri, dördü Türk, dördü Amerikalı olmak üzere sekiz üyeden meydana gelmektedir ve üyeler bir takvim yılı için seçilmektedirler. Üyelerin görevlerinin müteakip seneler için uzatılması mümkün olabilmektedir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki Türk ve Amerikalı üyelerden oluşmaktadır:

John Thomas McCarthy, Yönetim Kurulu Başkanı, ING Bank Türkiye, İstanbul

Funda Kocabıyık, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Genel Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara

Ayşegül Gökçen Karaarslan, Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı Genel Müdür Yardımcısı Vekili, Dışişleri Bakanlığı, Ankara

Scott Weinhold, Basın ve Halkla İlişkiler Müsteşarı, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, Ankara

Doç. Dr. Mehmet Akif Kireççi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ankara

Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü, Niğde

Jeffrey J. Anderson, Basın ve Halkla İlişkiler Müsteşarı, Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul

Aslı Başgöz, Kıdemli Ortak Avukat, White & Case LLP Uluslararası Hukuk Bürosu, İstanbul

TARİH /// Tayfun ÇAVUŞOĞLU : Enver Paşa – Babıali Baskını – Başarısız Karşı Darbe Girişimi


Tayfun ÇAVUŞOĞLU : Enver Paşa – Babıali Baskını – Başarısız Karşı Darbe Girişimi

FacebookTwitterDiğerWhatsAppE-posta

Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na girişi konusunda, hemen tüm kaynaklar Enver Paşa’nın yarattığı oldu-bittiye işaret ediyor. Osmanlı’nın savaşa girişinin ardından yeni cepheler açılıyor, zaten zor durumdaki Osmanlı, hiç değilse eski kayıplarının bir bölümünü telafi etmeye çalışıyor. Birçok kaynak, 1. Dünya Savaşı’na giden yolu birkaç cümleyle özetleme yoluna gidiyor. Konuyu detaylandırarak, merak edilen noktaları aydınlatmaya çalışacağız.[1]

Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşı’na girmesiyle sonuçlanan süreç, aslında 1. ve 2. Balkan savaşlarının uzantısı halinde gelişen olayların getirdiği bir sonuçtan ibarettir.

1911 yılının son aylarıyla 1912’nin başında Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ Balkan İttifakı’nı kurdu. Bu aşamada Rusya ve İngiltere de aracı roller üstlendi. Bulgar komitacıları ağustos ayında bazı terör olayları yarattı, eylülde ise artık savaş kaçınılmaz görünüyordu. Islahat konusunda Babıâli hükümetlerinin verdiği ödünler fayda sağlamıyordu.

30 Eylül’de Balkan devletleri, 1 Ekim’de ise Osmanlı seferberlik ilan etti. 13 Ekim’de müttefikler Osmanlı’dan taleplerini açıkladı.

1. Vilayetler özerk olacak, başlarına Belçikalı ya da İsviçreli valiler atanacaktı.

2. Hıristiyanlar askerliklerini kendi vilayetlerinde, Hıristiyan subayların komutası altında yapacaklardı. Bu subaylar yetiştirilinceye kadar Hıristiyanlar askerlikten muaf tutulacaktı.

3. Yerel yasama meclisleri kurulacaktı.

4. Islahatın gözetimine büyük devletlerle birlikte Balkan devletleri de katılacaktı.

5. Islahat 6 ay içinde yürürlüğe girecek, Osmanlı seferberliği tek yanlı olarak sona erdirecekti.[2]

Osmanlı hükümetinin bu taleplere olumlu cevap vermesi, kamuoyunda ateşli milliyetçi rüzgârların yoğunlaştığı da dikkate alınırsa, neredeyse imkânsızdı.

9 Ekim1912’de önce Balkan devletlerinin en küçüğü olan Karadağ, 17 Ekim’de Bulgaristan ve Sırbistan savaş ilan etti. Savaş patladı. Balkanlar’daki Türk orduları daha ilk hamlede ikiye bölündü. Ardı ardına yapılan meydan muharebelerinin hepsinde Osmanlı ordusu ağır yenilgiye uğradı. Garp ordusu, 23-24 Ekim’de Komanova’da Sırplara yenildi, Manastır’a çekildi. 8 Kasım’da Yunan ordusu Selanik’e girdi. Yunan donanması, son Osmanlı adalarını ele geçirdi.

Doğu Trakya ordusu da hazırlıksızdı ve ilk taarruz karşısında Bulgarlara yenildi, Vize-Burgaz üzerine çekildi. 29 Ekim’de Lüleburgaz muharebesinde bir kez daha yenildi. Bulgar ordusu, İstanbul’un savunma hattı olan Çatalca ve Gelibolu yarımadasını tutan Bolayır hattına kadar geldi. 18 Kasım’da Manastır muharebesi durumu perçinledi.

Kuşatma altındaki Yanya Yunanlara, İşkodra Karadağlılara, Edirne ise Bulgarlara direnmeye çalışıyordu.

Balkan Savaşı’nda Trakya’da, Lüleburgaz harp sahasında gördüklerini anlatan Matin gazetesi başyazarı Stefan Losannes’in yazdıklarından bir bölüm, Türk ordusunun içinde bulunduğu durumu anlatıyor:

…Lüleburgaz harbi dört gündür devam ediyordu. Bu dört gün zarfında Türk Ordusu Başkumandanı [Trakya Şark Ordusu Komutanı] Abdullah [Kölemen] Paşa umumi karargâhı olan Sakız Köyü’nde küçük bir evde kapanmış kalmıştı.

29 Ekim akşamı Daily Telegraph gazetesinin harp muhabiri Ashmead Bartlett, uzun gezileri sırasında kendisini orada tesadüfen buldu. Başkumandan açlıktan ölüyordu. Emir subayları evin fakir bahçesindeki toprağı adeta tırnaklarıyla kazarak bir iki mısır kökü çıkarmaya çalışıyorlardı. Bu kökleri bir parça unla bulamaç gibi pişiriyorlardı. İşte bir orduya kumanda eden zatın yiyeceği bundan ibaretti…

Bartlett acıdı, yanlarındaki birkaç kutu konserveyi verdi. Üç gün mütemadiyen paşayı besledi. Abdullah Paşa, ‘Siz olmasaydınız ayakta duramayacaktım’ demiştir.

Osmanlı Ordusu Başkumandanı yiyecek bulamadığı gibi haber de alamıyordu. Denilebilir ki, harbin devam ettiği dört gün zarfında ne olup ne bittiğini hiç haber alamamıştır. Ordusunun sağ kanadı nerede? Bunu ancak biliyordu. Ama bu feci mücadelenin hiçbir safhasını öğrenememiş, hiçbir anında emir vererek müdahale edememiştir. Harp cephesi 50 km’yi buluyordu. Bu harp hattı ile bağlanmak için Abdullah Paşa’nın elinde ne telgraf, ne telsiz, ne muharebe telefonu, ne otomobil, ne uçak, ne bir şey vardı. Hattâ yaverlerini dörtnala koşturacak bir şoseye bile malik değildi.

Başkumandana haber getirmek için ateş hattına gönderilen birkaç süvari ya bir şey görmemiş ya da dönmemişlerdi. Abdullah Paşa, sol kanadının çekildiğini, sağ kanatta Mahmut Muhtar Paşa’nın olağanüstü bir cesaretle dayandığını ise ancak sezgi suretiyle biliyordu. Nihayet 31 Ekim sabahı atına binerek birkaç km ilerledi. Ama ilk kaçaklara rast gelip, sol kanadın bozulduğunu kesin olarak anlayınca, dayanmakta olan merkez ve sağ kanatlara da çekilme emri verdi. Hâlbuki merkezde Şevket Turgut Paşa dayanıyordu ve taarruza geçmek üzere idi. Sağ kanadı da yerindeydi. Abdullah Paşa neden sonra verdiği emrin yanlışlığını anlayarak onun aksine emir gönderdi ama iş işten geçmişti. İkinci Kolordu dört günden beri harp içinde idi. 24 saattir hiçbir şey yememişti. Hemen yüz geri etti ve askerler, arkadaşlarının cesetleriyle örtülmüş çamurlu tarlalar boyunca çekilmeye başladılar. Bir daha da bir savunma hattı kuramadılar. 31 Ekim akşamı Osmanlı ordusu adeta bir sel gibi geriye akıyordu. Ordu namına ovada, çeşitli yollardan, yolsuz bölgelerden Çatalca’ya doğru akıp giden kaçak dalgalarından başka bir şey kalmamıştı.

Topçular toplarını, cephane sandıklarını bırakıyorlardı. Mekkâreciler hayvanlarını terk ediyor yahut biraz et yemek için kendi hayvanlarını öldürüyorlardı. Piyadeler tüfeklerini atıyorlardı. Ama Bulgar ordusu da bitkindi. İlk müsademede süvarilerini kaybetmişler, son savaşta da en son ihtiyatlarını ateşe sokmuşlardı. Ellerinde bir tabur bile taze asker yoktu. Bunun için Türk ordusunun kalıntıları hiçbir saldırıya uğramadan o ovalarda başıboş dolaşmış, gerilemişlerdi. Yalnız bir gece içinde yüz bin kişinin felaketi, bozgunluğu üstüne en meşum, en korkunç bir hayal kanatlarını germişti: Açlık…

Daha garibi, bozgun haberini İstanbul, Londra’dan, Paris’ten daha sonra alabildi. İstanbul’da bu harbe ait resmi tebliğ ancak 4 Kasım sabahı, yani dört gün sonra yayımlandı.[3]

Çekilen Osmanlı ordusunu, geriden ikinci bir dalga takip etmektedir: Göçmenler…

Sırp, Karadağ, Bulgar ve Yunan askerlerinin işgal ettiği yerlerde katliamlar başlamıştır. Öldürülen, asılan, parçalanan Müslümanlardan geri kalanlar çoluk çocuk, geriye, İstanbul’a doğru akmaktadır.

Prof. Dr. Sina Akşin de bu ağır yenilginin nedenlerini sorgularken, Osmanlı’nın silah ve teçhizat bakımından karşısındakilerden çok da geri olmadığının altını çiziyor ve acı gerçeğe işaret ediyor:

…Öyle anlaşılıyor ki, iletişim ve ikmal bakımından, sevk ve idare (komutanlık) bakımından, savaş azmi bakımından onlar üstündü. Yenilginin baş sorumlusu Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Nazım Paşa’ydı.

Tabii genel, siyasi sorumluluk Nazım’ı o mevkiye getiren Ahmet Muhtar ve Kamil paşalarındır. Şu bakımdan da sorumludurlar ki, böyle bir ölüm kalım mücadelesinde bile İttihat ve Terakki’ye karşı kavgadan vazgeçilmemiş, bir ulusal birlik havası yaratılamamıştır.[4]

29 Ekim’de Ahmet Muhtar Paşa istifa ettirildi, Kamil Paşa sadrazam oldu. Osmanlı Devleti büyük devletlerden mütareke konusunda istediği yardımı alamayınca, doğrudan Bulgar Kralı’na başvurdu.

Çatalca hattına yüklenen Bulgarlar, kesin sonuç alamayacaklarını anlayınca mütarekeye razı oldu.

16 Aralık’ta toplanan Londra Konferansı’nda Balkan devletleri Tekirdağ’ın doğusundan geçen bir hattı takiben bu hattın doğusu ve Gelibolu yarımadası dışında bütün Rumeli’nin ve Ege adalarının kendilerine verilmesini istediler. Taleplere Edirne vilayeti ve Girit adası da dâhildi. Edirne ve Girit konusundaki anlaşmazlık nedeniyle görüşmeler 6 Ocak 1913’te yarıda kaldı. Büyük devletlerin Londra büyükelçileri hemen bir araya geldi.

17 Ocak’ta İstanbul hükümetine ortak bir nota vererek Edirne’den ve adalardan vazgeçilmesini istediler. Bu arada büyük devletler Ege adalarını da Yunanlara bırakmıştı.

Mebusan Meclisi dağıtılmış olduğundan, kararın sorumluluğunu paylaşmak üzere geleneksel yöntemle devletin ileri gelenlerinden oluşturulacak bir Şura-yı Saltanat’a danışma kararı alındı. 22 Ocak’ta sarayda toplanan bu şurada, Kamil Paşa Edirne ve İstanbul’un kuşatılmış olduğunu, savaş ya da barışa karar vermek gerektiğini söyledi. Ezici bir çoğunluk “barış” dedi. Bu karar net olarak Edirne’nin gözden çıkarılması demekti.

Babıâli Baskını

Ortalık böylesine karışıkken, hemen ertesi gün İttihat ve Terakki, Babıâli baskınıadı verilen darbeyle iktidarı ele geçirdi…

23 Ocak 1913 günü İttihatçılar Edirne için sloganlar atarak Babıâli ’ye yürüdü. Şevket Süreyya Aydemir bu sahneyi, “…Aslında 30-40 kişilik bir İttihatçı grubunun, başlarında beyaz bir ata bindirilen Enver Bey olduğu halde başardıkları bu baskın, yakın tarihimizin heyecan verici bir olayı olarak daima hatırlanacaktır”[5] cümlesiyle anlatır.

Babıâli baskınının ilk anlarında bazı mukavemetler oldu. Sadaret Yaveri Yarbay Nafiz Bey odasından fırlayınca vuruldu, sonra Harbiye Nazırı’nın yaveri Tevfik Bey aynı akıbete uğradı. Bakanlar Kurulu toplantısından dışarı fırlayan Harbiye Nazırı Nazım Paşa, “Siz beni aldattınız” diye çıkışırken, İttihatçı silahşor Yakup Cemil’in tabancasından çıkan kurşunla yere serildi. Söylentiye göre İttihat ve Terakki Nazım Paşa’nın desteğini kendisini sadrazam yapma vaadiyle elde etmişti.

Enver Bey, yanına birkaç silahşor alarak doğrudan Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı salona daldı. Diğer nazırlar (bakanlar) sağa sola kaçıştığından, masasında tek başına oturmakta olan ihtiyar Sadrazam Kamil Paşa’nın önünde ve odanın tam ortasında esas duruşta selam verdi, “Millet sizi istemiyor, istifanızı yazınız”[6] dedi.

Sadrazam Kamil Paşa direnmedi, istifasını yazdı. Enver Bey, yazıyı alıp derhal padişaha götürerek, sadarete Mahmut Şevket Paşa’nın atanmasını sağladı.

Babıâli baskını, Avrupa’da çok olumsuz karşılandı. Balkan devletleri 28 Ocak’ta Londra Konferansı’na son verildiğini duyurdu. 30 Ocak’ta ise Bulgarlar, 3 gün sonra süresi bitecek mütarekeye son verildiğini açıkladı:

Mahmut Şevket Paşa hükümeti, 30 Ocak’ta büyük devletlerin notasına cevap verdi. Edirne’nin Osmanlı’nın ikinci başkenti ve bir Müslüman kenti olduğu hatırlatılıyor, kentin Meriç’in sağ kıyısındaki topraklarının verilebileceği, adaların kaderinin de, Anadolu’nun savunma ihtiyaçları gözetilerek Batılı devletlerin kararına bırakılabileceği belirtiliyordu. Ama Osmanlı hükümetinin Batılıları şaşkınlığa uğratacak talepleri de vardı. Osmanlı hükümeti, gümrük bağımsızlığı, ticarette eşitlik, Osmanlı’da oturan yabancıların vergiyle yükümlü tutulmaları, ilk etapta gümrük vergilerinin yüzde 4 artırılması, yabancı postanelerin ve genel olarak kapitülasyonların kaldırılması isteniyordu. İşte bunun için Avrupa İttihat ve Terakki’ye illet oluyordu. Türklerin Rumeli’den büyük ölçüde kovulması, Edirne’nin Osmanlı’dan alınması söz konusuyken, onlar kalkıp bir de iktisadi bağımsızlık istiyorlardı.[7]

Bulgarlar savaşı yeniden başlattı. Yeni hükümet durumdan umutsuzdu, para da yoktu. Başkomutan Vekili Ahmet İzzet Paşa, genç subayların ısrarı üzerine Bolayır’da bir harekât yapmaya karar verdi. Gelibolu yarımadasında bulunan Mürettep Kolordu taarruza geçerken, 10. Kolordu da Şarköy’e, Bulgarların gerisine denizden çıkarma yapacaktı. Böylece Bulgarlar iki ateş arasında kalacaklardı. Mürettep Kolordu, kararlaştırıldığı gibi 8 Şubat’ta taarruza geçtiği halde, 10. kolordu’nun çıkarması gecikti, ancak akşam vakti gerçekleşebildi. Böylece Bulgarlar önce birinci sonra da ikinci hareketi durdurabildi.

Mürettep Kolordu’nun kurmay başkanı Ali Fethi Bey idi, kurmay heyetinde arkadaşı Mustafa Kemal Bey de harekât şube müdürü olarak bulunuyordu. 10. Kolordu’nun kurmay başkanı ise Enver Bey’di. Başarısızlık karşısında iki kolordunun birbirini eleştirmesi, kurmay heyetlerindeki Enver Bey’le Ali Fethi Bey ve Mustafa Kemal Bey arasında karşılıklı suçlamaya dönüştü.

Dr. Rıza Nur’un doğruluğu çok tartışılan anılarını esas alan Kadir Mısıroğlu’nun, sırf Mustafa Kemal’i eleştirebilmek adına bu harekâta ilişkin yazdıklarını ve işin doğrularını birkaç paragraf sonra aktaracağız…

26 Mart’ta Edirne kahramanca bir direnişin ardından çaresiz Bulgarlara teslim oldu. 1 Nisan’da Edirne’yi Osmanlı’nın sınırı dışında bırakan Midye-Enez hattı yeni sınır olarak kabul edildi, 30 Mayıs’ta da buna uygun olarak Londra Barış Anlaşması imzalandı.

Karşı darbe girişimi

Edirne’nin kesin olarak elden çıkacağının anlaşıldığı günlerde, bu kez de muhalefettekilerin aklına “darbe” fikri düşmüştü.

İttihat ve Terakki, Edirne’yi kurtaramamıştı ama kendi iktidarını korumakta muktedirdi. Muhalefetteki Hürriyet ve İtilaf Partisi fedailerinin ilk darbe teşebbüsü kolayca engellendi.

Aslında 11 Haziran’daki ikinci darbe teşebbüsü de iyi planlanmamıştı ama Harbiye Nezareti’nden Babıâli’ye gitmekte iken otomobilinin yolu kesilen Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, Yüzbaşı Çerkes Kazım ve arkadaşları tarafından öldürüldü. Darbenin diğer gerekli adımları atılamadığından Mahmut Şevket Paşa öldürüldüğüyle kaldı…

İttihat ve Terakki’nin bu cinayete tepkisi çok sert oldu. Mahmut Şevket Paşa’yı katleden Yüzbaşı Çerkes Kazım ve arkadaşlarının, Beyoğlu’nda bir İngiliz kadının evinde kaldıkları anlaşıldı. İngiliz Elçiliği arama izni vermemesine rağmen Kazım ve arkadaşları iki saat süren çatışmanın ardından yakalandı ve idam edildi. İdam edilenler arasında hem damat hem de Fransız uyruklu olan (Tunuslu) Salih Paşa da vardı. Çok sert tedbirler alındı -sağcı bir parti olarak nitelendirebileceğimiz- muhalefetteki Hürriyet ve İtilaf Partisi fiilen tasfiye edildi. İttihat ve Terakki artık saray da dinlemiyordu, kapitülasyon hukuku da…

Bu tavırların Avrupa devletlerince nasıl olumsuz ve düşmanca karşılandığını tahmin edebilirsiniz. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesinden 19 gün sonra, 30 Haziran tarihinde, şans bu kez Osmanlı’ya güldü. Çünkü Balkan devletleri Osmanlı’dan aldıkları ganimeti paylaşamamışlardı. Bulgaristan kendi müttefiklerine saldırdı ama yenilgiye uğradı.

1.Balkan Savaşı denen bu mücadele sırasında Bulgarlar Doğu Trakya’yı boşaltmışlardı. Bulgarların çaresiz durumundan güç alan Osmanlı ordusu da Londra Antlaşması’nda sözü edilen ve hakkı olan Enez-Midye hattına ilerledi. Babıâli, Edirne üzerine yürümeye karar verdi. Hızla harekete geçen Çatalca Ordusu ve Bolayır Kolordusu, Doğu Trakya’ya daldı. İstanbul’dan gelen kuvvetin başında Yarbay Enver Bey vardı, Bolayır kolordusunun kurmay başkanı da Binbaşı Mustafa Kemal Bey’di. 20 Temmuz 1913’te Türk kuvvetleri direniş göstermeyerek çekilen Bulgar kuvvetlerini sürerek Edirne’ye girdi. İlk giren kıtalar Bolayır kolordusunun öncüleri (Kuşçubaşı Eşref Bey komutasındaki gönüllüler) olarak görünmekle birlikte, İttihat ve Terakki Edirne’nin kurtarılışının şerefini Enver Bey’e mal etti. Yapılan anlaşmalarla Balkanlarda barış yeniden sağlandı. Türk sınırları, bugün Yunanistan’la sınırımız olan Meriç nehrinin 15-20 kilometre batısından geçiyordu. Meriç’in batısındaki bu topraklar 1. Dünya Savaşı öncesi, Almanların baskısıyla Bulgaristan’a terk edildi.

18 Aralık 1913’te Enver Bey albaylığa yükseltildi, iki hafta sonra da 1 Ocak 1914’te tuğgeneralliğe terfi ettirilerek paşa yapıldı. 1909’da Osmanlı Padişahı Sultan Reşat’ın 12 yaşındaki yeğeni Naciye Sultan ile nişanlanmış olan Enver Bey’in nikâhı 1911’de kıyılmıştı. Enver Bey, Edirne’yi aldıktan sonra evlilikte ısrar etti, Naciye Hanım buluğa erince, 1914’te evlendiler. İttihat ve Terakki içerisindeki gücünü her geçen gün artıran Enver Paşa, 1915 yılı içerisinde iki kez daha rütbesi yükseltilerek tümgeneral ve ardından korgeneral olacaktır.

DİPNOTLAR:

[1] Bu geniş özetin hazırlanmasında kullanılan kaynak: Tayfun Çavuşoğlu, “Çanakkale 1915 – Yalanlar, İftiralar, Polemikler”, Kastaş Yayınevi, 1. Baskı İstanbul 2014

[2] Kısa Türkiye Tarihi, s.75

[3] Stefan Losannes, Matin Gazetesi Başyazarı, “Hastanın Başı Ucunda – Kırk Gün Muharebe” (Şevket Süreyya Aydemir, ‘Tek Adam’, Cilt 1, s.156) – Fransız gazetecinin kitabının çevirisi Siracettin (Hasırcıoğlu) Bey’e ait, baskı ise 1331’de (miladi 1914) İstanbul’daki İfham Matbaası’nda yapılmış. İsmail Eren’in Balkan Savaşları’na dair bibliyografya içerisinde saydığı kitapta önemli bilgiler yer alıyor.

[4] Sina Akşin, “Kısa Türkiye Tarihi”, s.76

[5] Şevket Süreyya Aydemir, ‘Tek Adam’, Cilt 1, s.159

[6] Şevket Süreyya Aydemir, ‘Tk Adam’, Cilt 1, s.160

[7] Sina Akşin, “Kısa Türkiye Tarihi”, s.78

FETÖ ÖRGÜTÜ DOSYASI /// VİDEO : DANIŞTAY TETİKÇİSİ ALPASLAN ARSLAN, KENDİSİNİ YÖNLENDİRENLERİ ÜSTÜ KAPALI İTİRAF ETTİ


VİDEO LİNK :

https://www.youtube.com/watch?v=-8BI7YcScKI&feature=youtu.be

ÖZEL BÜRO NOTU : GÖRÜNTÜLER 45 DAKİKA 50 SANİYELİK. AMA ALPASLANIN İTİRAF İFADESİ 15. DAKİKADAN İTİBAREN BAŞLIYOR. 16. DAKİKADA SONA ERİYOR. BU SÜRE İÇİNDE SANIK ALPASLAN ARSLAN DANIŞTAY EYLEMİ İÇİN KENDİSİNİ FETULLAHÇILARIN YÖNLENDİRDİĞİNİ KABUL EDİYOR.

BASIN’DA ÖZEL BÜRO GRUBU /// VİDEO : GRUP SÖZCÜMÜZ ERKUT ERSOY’UN ERGENEKON DAVASI MAHKEME İFADESİNDEN BİR BÖLÜM


VİDEO LİNK :

https://www.youtube.com/watch?v=-8BI7YcScKI&feature=youtu.be

ÖZEL BÜRO NOTU : GÖRÜNTÜLER 45 DAKİKA 50 SANİYELİK. AMA ERKUT BEYİN İFADESİ 15. DAKİKADAN İTİBAREN BAŞLIYOR. 16. DAKİKADA SONA ERİYOR. BU SÜRE İÇİNDE SANIK ALPASLAN ARSLAN DANIŞTAY EYLEMİ İÇİN KENDİSİNİ FETULLAHÇILARIN YÖNLENDİRDİĞİNİ KABUL EDİYOR.